All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิถีในการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลกอย่างไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรต่อไป ดังนั้น ในการรับมือกับความพลิกผันของยุคชีวิตวิถีใหม่นี้ ต้องอาศัยการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ เพื่อทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของเราสอดคล้องไปกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

มหาวิทยาลัยปทุมธานีและภาคีเครือข่ายทางวิชาการ จึงได้จัดให้มี โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ขึ้น ในหัวข้อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม่” (Economics and Social Survival in New Normal Era) โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ (Online) และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่ทิศทางการพัฒนาการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานไปสู่การสร้างนวัตกรรม รวมทั้งเป็นเวทีส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไป

https://conf.ptu.ac.th/

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. +662-975-6974 มือถือ : +6686-519-0850
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Read 10 times Last modified on วันศุกร์, 02 เมษายน 2564 11:28
Top