All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://irn.trf.or.th

 

ติดต่อสอบถาม

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โทรศัพท์ 0-2278-8280 โทรสาร 0-2298-0452

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

      

 

    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาร่วมกับส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2018” ณ โถงอาคาร C เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของ ประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของไทย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ในงานมีการบรรยายพร้อมกับเปิดวีดีโอ เรื่อง ความสำคัญของประเพณีลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งยัง สาธิตวิธีการทำกระทง โดยวิทยากรจากสำนักงานบัณฑิตศึกษาและให้นักศึกษาทุกคนได้ทำกระทงจริงด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ ได้แก่ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ ธูป เทียน ฯ หลังจากทำกระทงเสร็จ ช่วงเย็นยังมีการจัดกิจกรรมพานักศึกษาไปลอยกระทงในงานประเพณียี่เป็ง ณ ริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้ซึมซับบรรยากาศประเพณีการลอยกระทงของไทย

 

    

     

   

...........

 

 

 

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดการประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวางโดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรางวัลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

          1.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          1.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ          
          1.3 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์      

รายละเอียดของรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
           ระดับปริญญาเอก   รางวัลละ 10,000 บาท   พร้อมโล่และเกียรติบัตร
           ระดับปริญญาโท    รางวัลละ   8,000 บาท   พร้อมโล่และเกียรติบัตร
                  ​
ระยะเวลาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
            
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววศินี  พูลสวัสดิ์ โทร 0-7567-2596  E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                        

1. ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
3. เอกสารหลักฐานการสมัครเสนอผลงานเข้ารับรางวัล/สถานที่จัดส่ง ดาวน์โหลด

 

หน้าที่ 1 จาก 23
Top