All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561 00:00

International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2018

 

 

Programme

“International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2018”

C1 Hall, Mae Fah Luang Universtiy

Thursday 22 November 2018

 

              13:00            Registration

              13:30            Welcoming address and Introduction of Loy Krathong Festival

              14:00           Ice breaking and Workshop on Krathong making

              16:30            Depart from MFU to Chiang Sean

              17:30            Arrive and participate in Yi-Peng Festival at Chiang Sean

              20:30            Depart from Chiang Sean to MFU

              21:30            Arrive at MFU

 

 

Register

https://goo.gl/WwVoAn

 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)
 
 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 6051401001 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. ARJUN ADHIKARI
2 6051401003 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. PADAM RAJ BHUSAL
3 6051401502 ปริญญาโท (แผน ก2) MRS. SENTENI BABONGILE MAMBA
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5851105054 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวอัมรา โยวัง
 
 
 
 

 

 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

วัตถุประสงค์ของวารสาร

วัตถุประสงค์ของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คือ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจ สามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย 1) บริหารธุรกิจ 2) เศรษฐศาสตร์ 3) การบัญชี 4) นิติศาสตร์ 5) ศึกษาศาสตร์ 6) นิเทศศาสตร์ 7) ภาษาศาสตร์ 8) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดพิมพ์

จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนมกราคม

หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความ

  1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการรอพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด
  2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างต่ำตามเกณฑ์มาตรฐาน คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ทำงานวิจัย และมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจำนวนอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปต่อบทความแต่ละชิ้น
  3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์
  4. การยอมรับบทความที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง
  5. ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนบทความ แต่หากผลงานของท่านได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วารสารฯ จะคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตีพิมพ์ครั้งแรกด้วยเหตุที่บทความจะปรากฎในวารสารที่เข้าถึงได้ จึงอนุญาตให้นำบทความในวารสารไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงวิชาการโดยจำเป็นต้องมีการอ้างอิงถึงชื่อวารสารอย่างถูกต้อง แต่ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

 ประเภทของผลงานที่จะรับ

  1. บทความวิชาการ (Article)
  2. บทความวิจัย (Research Article)
  3. บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

https://tci-thaijo.org/index.php/rpu

 

 

หน้าที่ 1 จาก 20
Top