All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเรื่อง “เส้นทางอาจารย์นักวิจัยมืออาชีพ” และ "เทคนิคการสร้างเครือข่ายงานวิจัย" วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพู่ระหง ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่ทุกท่านที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์จากนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ ให้แก่ คณาจารย์และนักวิจัยตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วม กรอกข้อมูลประกอบการสมัคร ที่ https://goo.gl/forms/rHSWI83a9wjmAsPo1
 
จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์
ส่วนบริการงานวิจัยด้วย สำนักงานคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๘ มหำวิทยำลัย
แม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-18.00 น. ณ จังหวัดเชียงราย ให้แก่บุคลากร
ด้านการวิจัยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่)
ที่เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพจำนวนมากและสามารถดำเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ตลอดจนเป็นการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ ดังรายละเอียดใน
โครงการและกำหนดการฝึกอบรมแนบท้ายนี้
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วม กรอกข้อมูลประกอบการสมัครเบื้องต้น ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuItqsWLENrM5wXkyVIR1SByRlOGwJhBXW4kfwfWT_0WI3Aw/viewform
 
จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์
ส่วนบริการงานวิจัย

 

โครงการฝึกอบรม “เส้นทางอาจารย์นักวิจัยมืออาชีพ” และ "เทคนิคการสร้างเครือข่ายงานวิจัย"
กำหนดการ
ใบสมัครเข้าร่วม

 

 

ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเรื่อง “เส้นทางอาจารย์นักวิจัยมืออาชีพ” และ "เทคนิคการสร้างเครือข่ายงานวิจัย" วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพู่ระหง ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่ทุกท่านที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์จากนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ ให้แก่ คณาจารย์และนักวิจัยตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วม กรอกข้อมูลประกอบการสมัคร ที่ https://goo.gl/forms/rHSWI83a9wjmAsPo1
 
จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์
ส่วนบริการงานวิจัยด้วย สำนักงานคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๘ มหำวิทยำลัย
แม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-18.00 น. ณ จังหวัดเชียงราย ให้แก่บุคลากร
ด้านการวิจัยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่)
ที่เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพจำนวนมากและสามารถดำเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ตลอดจนเป็นการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ ดังรายละเอียดใน
โครงการและกำหนดการฝึกอบรมแนบท้ายนี้
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วม กรอกข้อมูลประกอบการสมัครเบื้องต้น ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuItqsWLENrM5wXkyVIR1SByRlOGwJhBXW4kfwfWT_0WI3Aw/viewform
 
จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์
ส่วนบริการงานวิจัย

 

โครงการฝึกอบรม “เส้นทางอาจารย์นักวิจัยมืออาชีพ” และ "เทคนิคการสร้างเครือข่ายงานวิจัย"
กำหนดการ
ใบสมัครเข้าร่วม

 

 

 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่า ในระดับปริญญาโท  ทุนละ 50,000 บาท และทุนระดับปริญญาเอก  ทุนละ 100,000 บาท

 

โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่รายละเอียดการขอรับทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น 5 โทร.0 2141 7675, 0 2141 7681

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

หน้าที่ 1 จาก 21
Top