All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย (45)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051102501 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวสุชาวดี…
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญากาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22 โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ ทุน คปก. อุตสาหกรรม จำนวน 120 ทุน ทุน คปก. Frontier…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5971102003 ปริญญาเอก (แบบ 1.2) นายวิรายุ สุทธิภาศิลป์…
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุน สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภายในเดือน กรกฎาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nstda.or.th/tgist
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่างในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์…
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย (RTG Fellowships) โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิชาวิทยาการการจัดการ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-524-5023 และ 02-524-6119 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 5) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951401002 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวกุศลิน บรรดาศักดิ์ไพศาล 2…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4) สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051203282 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. KHAMXAY BOUNMIXAY
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Graduate Institute) เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เพื่อศึกษาต่อที่สถาบันฯ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ สาขาเคมีชีวภาพ และสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cgi.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951105002 ปริญญาโท (แผน ก1) นายณัฐ โชคอำนวย 2…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951105002 ปริญญาโท (แผน ก1) นายณัฐ โชคอำนวย สำนักวิชาการจัดการ…
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://irn.trf.or.th ติดต่อสอบถาม โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โทรศัพท์…
มูลนิธิ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.parliament.go.th หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุน ส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง เจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051102501 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวสุชาวดี อินสว่าง สำนักวิชาการจัดการ…
Top