All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย (53)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851701003 ปริญญาโท (แผน ก1)…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051209014 ปริญญาโท (แผน ก2) MISS…
ด้วย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ภายใต้ขอบเขตหัวข้อวิจัยของ สทป. ดังนี้ เทคโนโลยียานไร้คนขับ เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร เทคโนโลยีการจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง เทคโนโลยีจรวดและอาวุธนำวิถี การบริหารจัดการเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งดาวน์โหลดใบสมัคร…
ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ โดยมีคุณลักษณะของโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย ดังนี้ 1. โครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้ว 2. มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 2.1 การปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2.2…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951407002 ปริญญาโท (แผน ก1) นายพิศุทธิ์…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951701001 ปริญญาโท (แผน ก1)…
คลิกเพื่ออ่าน รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิต/นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระยะสั้นที่ประเทศเวียดนาม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National Research Council of Thailand) เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย: โครงการชุมชนไม้มีค่า ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลการวิจัยที่มีอยู่ ไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนไม้มีค่า…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051102501 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวสุชาวดี…
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญากาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22 โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ ทุน คปก. อุตสาหกรรม จำนวน 120 ทุน ทุน คปก. Frontier…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5971102003 ปริญญาเอก (แบบ 1.2) นายวิรายุ สุทธิภาศิลป์…
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุน สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภายในเดือน กรกฎาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nstda.or.th/tgist
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่างในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์…
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย (RTG Fellowships) โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิชาวิทยาการการจัดการ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-524-5023 และ 02-524-6119 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top