All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชุมวิชาการ (7)

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8 1. เปิดรับสมัครบทความ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 (ปิดระบบการรับสมัครบทความวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.)…
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference) วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น March 9, 2018 at Khon…
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5" วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญชวนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการสอบ 5 บท จัดทำบทความเพื่อนำเสนอในงานนี้ด้วยนะคะ และขอเชิญชวนบุคลากรสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจนำเสนอบทความวิจัย ส่งบทความไปยัง…
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร M-square มฟล. เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน…
วัตถุประสงค์ (Objectives) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ที่สำคัญ โดยเฉพาะของภาคเหนือและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของภาคีหุ้นส่วน ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และนักวิชาการ ในด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ นักวิชาการ นายสัตวแพทย์ และนักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์…
Top