All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชุมวิชาการ (12)

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดการประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวางโดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภทรางวัลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 1.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น…
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for…
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) วัตถุประสงค์ของวารสาร วัตถุประสงค์ของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คือ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจ สามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการต่าง…
งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 The 47th National Graduate Research Conference บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเรียนเชิญ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ…
การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 Northern Region Animal Health Conference / THEMES: Alternative and Commentary Medicine วัตถุประสงค์ (Objectives) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561…
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8 1. เปิดรับสมัครบทความ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 (ปิดระบบการรับสมัครบทความวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.)…
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference) วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น March 9, 2018 at Khon…
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5" วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญชวนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการสอบ 5 บท จัดทำบทความเพื่อนำเสนอในงานนี้ด้วยนะคะ และขอเชิญชวนบุคลากรสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจนำเสนอบทความวิจัย ส่งบทความไปยัง…
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร M-square มฟล. เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน…
วัตถุประสงค์ (Objectives) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ที่สำคัญ โดยเฉพาะของภาคเหนือและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของภาคีหุ้นส่วน ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และนักวิชาการ ในด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ นักวิชาการ นายสัตวแพทย์ และนักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์…
Top