All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (33)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 1/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ ๒ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1 /2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 1/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 1 /2560
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 5651010265 นายคณาธิป บุญมิ่ง การเปิดรับข่าวสาร และการรับรู้ในการป้องกันวาตภัย และลูกเห็บของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 5652003282 นางสาวสิริรัตน์…
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 5852406001 นางสาวเปรมศิริ แซ่โก งานแปลเรื่องสั้น “หอฮุ่ยอาน” คัดสรรจากนิยาย “หวนคะนึงถึงเฉิงหนาน” โดย หลินไห่อิน 5652003251…
Top