All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

(ครั้งที่ 3)

 

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล

1

5851701003

ปริญญาโท (แผน ก1)

นางสาวอภิญญาภรณ์ บุญสากุลธงไชย

2

5951701003

ปริญญาโท (แผน ก1)

นายธนนท์ ปริญญารักษ์

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051209014

ปริญญาโท (แผน ก2)

MISS YU THINZAR AUNG

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051301501

ปริญญาโท (แผน ก1)

MR. LAWAL IBRAHIM DUTSIN MA FARUK

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

(ครั้งที่ 3)

 

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051209014

ปริญญาโท (แผน ก2)

MISS YU THINZAR AUNG

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051401502

ปริญญาโท (แผน ก2)

MRS.SENTENI BABONGILE MAMBA

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5871701003

ปริญญาโท (แผน ก1)

นางสาวอภิญญาภรณ์ บุญสากุลธงไชย

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

 

 

 

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ภายใต้ขอบเขตหัวข้อวิจัยของ สทป. ดังนี้

  1. เทคโนโลยียานไร้คนขับ
  2. เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร
  4. เทคโนโลยีการจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง
  5. เทคโนโลยีจรวดและอาวุธนำวิถี
  6. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://dtasc.dti.or.th และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เลขที่ 47/433 หมู่ 3 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

 

 

 

 

 

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ โดยมีคุณลักษณะของโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย ดังนี้

     1. โครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้ว  

     2. มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   2.1 การปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

   2.2 การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย การพัฒนาการทำหน้าที่ของรัฐสภาและกรรมาธิการ การพัฒนางานและกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ

     3. สนับสนุนกระบวนการทำงานของรัฐสภาเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายและการแสดงบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียน

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย ได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

ได้ที่ www.parliament.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2244-2062 และ 0-2244-2067 ในวันและเวลาราชการ

 

 

Top