All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างไรเพื่อสำเร็จการศึกษา

และการตรวจสอบฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย"

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 (S1-201)

 

----------------------------------------------------------

 

08.30-09.00          ลงทะเบียน

09.00-12.00          อบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างไรเพื่อสำเร็จการศึกษา

                           และการตรวจสอบฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ

                           เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประกอบด้วย

                             - หลักและแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย

                             - แนะนำฐานข้อมูลวารสารต่าง ๆ ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ

                             - กลยุทธิ์ในการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์

                             - การประเมินคุณภาพวารสาร

                             - แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ

 

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ลงทะเบียนเข้าอบรม

https://forms.gle/NTTsfufhTRc9ix3e6

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 2)

 

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151203275

ปริญญาโท (แผน ก2)

MISS NANG HERK LENG PYO

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151804002

ปริญญาโท (แผน ก1)

MR. DONGYANG WANG

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (กรณีเปลี่ยนระดับการศึกษา)  

ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ

Academic English for Graduate Studies 1 และ Academic English for Graduate Studies 1

ครั้งที่ 2/2561

 

Top