All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

 

    กำหนดการสำหรับนักศึกษาเชียงราย    

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562

ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

08.00 – 10.00 น.              ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล

09.00 - 10.00 น.               ลงทะเบียนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park

10.00 – 11.00 น.               พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

                                     - ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

                                     - กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

11.00 – 12.00 น.              พิธีมอบรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

12.00 น.                         รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 13.30 น.              แนะนำการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

13.30 - 14.00 น.               แนะนำการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

14.00 - 14.30 น.               แนะนำการให้บริการของส่วนทะเบียนและประมวลผล

14.30 – 16.30 น.              กิจกรรมสำนักวิชาพบนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

08.30 - 09.00 น.              ลงทะเบียนการบรรยาย หัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย”

09.00 – 12.00 น.              การบรรยาย หัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย”


 

      กำหนดการสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ    

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

ณ ห้องพู่ระหง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

10.20 - 11.00 น.                ลงทะเบียน  / รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องพู่ระหง อาคาร E-Park

11.00 - 12.00 น.                พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

                                      - ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

                                      - ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

12.00 น.                          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น.                แนะนำการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

13.30 - 14.00 น.                แนะนำการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด)

14.00 - 14.30 น.                แนะนำการให้บริการของส่วนทะเบียนและประมวลผล

14.30 – 14.45 น.               รับประทานอาหารว่าง-เครื่องดื่ม

14.45 - 17.00 น.                เยี่ยมชม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

17.00 – 18.00 น.               เข้าที่พัก ณ วนาเวศน์ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 – 20.00 น.               รับประทานอาหารเย็น ณ เรือนริมน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

08.30 - 09.00 น.                ลงทะเบียนรับฟังการบรรยาย “จริยธรรมงานวิจัย” (บรรยายภาษาอังกฤษ)

09.00 - 12.00 น.                การบรรยาย หัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย” (บรรยายภาษาอังกฤษ)

                

หมายเหตุ.

การอบรม “จริยธรรมงานวิจัย” เป็นเงื่อนไขที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องผ่านการอบรม จึงจะมีสิทธิ์สอบโครงร่างงานวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การอบรมจริยธรรมงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยสำนักงานบัณฑิตศึกษาจะให้ลงทะเบียนเข้าอบรมถึง 11.00 น. หากนักศึกษาท่านใดมาช้าเกินกว่าที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ได้เข้าอบรม

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คุณธัญญภัสร์ พิทักษ์ศิริกูล (ปุ้ย) โทร. 053-916138 หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

Read 40 times
Top