All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 6051209255  นางสาววรภา เชิงปัญญา การประยุกต์ใช้เทคนิคการสุ่มแบบมอนติคาร์โลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาร้าน xyz จังหวัดลำปาง  5852003267  นางสาวเบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา การศึกษาประสิทธิผลของการลดระดับน้ำตาลและไขมันด้วยการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส, แอลฟา-กลูโคซิเดส และไลเปสจากสารสกัดต้นอ่อนทานตะวัน
 6051203271  นางสาววรุณยุพา อัศวโกวิทพงศ์ ผลกระทบของการรับรู้ประโยชน์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการรีวิวร้านอาหารจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว  5952003275  นางสาวอัญชลี ชัยทรัพย์ การเพิ่มค่า pH ในเลือดดำหลังรับประทานยาเม็ดโซเดียมไบคาร์บอเนตขนาด 2.7 กรัมต่อวันในอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรง
 6051203258  นางสาวทวินันท์ สุนทรนันท การศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย      
 6051203269  นางสาวรัชนีวรรณ ผลเจริญ สื่อสังคมออนไลน์ช่วงอายุและการรับรู้ตราสินค้าของเครื่องสำอาง กรณีศึกษาผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย      
           
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
           
           
           

 

 

 

Read 31 times
Top