All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 6051209255  นางสาววรภา เชิงปัญญา การประยุกต์ใช้เทคนิคการสุ่มแบบมอนติคาร์โลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาร้าน xyz จังหวัดลำปาง  5852003267  นางสาวเบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา การศึกษาประสิทธิผลของการลดระดับน้ำตาลและไขมันด้วยการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส, แอลฟา-กลูโคซิเดส และไลเปสจากสารสกัดต้นอ่อนทานตะวัน
 6051203271  นางสาววรุณยุพา อัศวโกวิทพงศ์ ผลกระทบของการรับรู้ประโยชน์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการรีวิวร้านอาหารจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว  5952003275  นางสาวอัญชลี ชัยทรัพย์ การเพิ่มค่า pH ในเลือดดำหลังรับประทานยาเม็ดโซเดียมไบคาร์บอเนตขนาด 2.7 กรัมต่อวันในอาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรง
 6051203258  นางสาวทวินันท์ สุนทรนันท การศึกษาคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  5952003255  นางสาวจิตชานันทน์ อภิญชญาภัฏฐ์ การศึกษาผลของการดื่มน้ำด่างต่อภาวะต้านออกซิเดชั่นในอาสาสมัครสุขภาพดี
 6051203269  นางสาวรัชนีวรรณ ผลเจริญ สื่อสังคมออนไลน์ช่วงอายุและการรับรู้ตราสินค้าของเครื่องสำอาง กรณีศึกษาผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย  5952003259  นายตันติกร เมืองหนองหว้า ดนตรีคลาสสิค กับการลดอาการปวดศีรษะไมเกรนในผู้ป่วยโรคไมเกรน
 6051203253  นายเจษฎา เลิศไกรวัล

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับสุนัขในจังหวัดเชียงราย

 
 5852003265  นางสาวนัสสรา หงษ์ร่อน การศึกษายีสต์แคนดิดาในลำไส้ของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
 6051203268  นางสาวรักษ์ชนก ขวัญเมืองเดิม แนวทางการตลาดของธุรกิจดูแลรถยนต์ในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา  5952003257  นายชนะกันต์ มากศิริ

ประสิทธิผลของยาหอมเทพจิตรร่วมกับการรักษาตามปกติในการช่วยลดความถี่ของการเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรน

 6051203270  นางสาวรัทยา เจริญรูป

การรับรู้สื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคกลุ่มนักศึกษา ในจังหวัดเชียงราย

 5852003258  นางสาวเฌอปาณ ตรีกิจจา การศึกษาประสิทธิผลของการลดไขมันด้วยการยับยั้งเอนไซม์ไลเปสของสารสกัดจากใบต้นสบู่แดง
 6051203266  นายภูมิภัส มัลเชษฐ์  

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำทาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 5852003276  นายศุภกร ยืนยงวรรณโชติ

ผลของการฟังเพลงบทสวดในพุทธศาสนา และเสียงบรรยากาศธรรมชาติต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ

 6051203274  นายสันติภาพ ศรีนิมิตรอุดม ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดกับการดูดวงของประชากรในจังหวัดเชียงราย  6052003255  นางสาวชญานิษฐ สิงหจินดาวงศ์ การเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกก่อนและหลังผ่านการอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟด้วยวิธี DPPH
 6051203256  นายฐิติวัฒน์ รักรุ่งเรืองกิจ

การจัดการส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจโรงแรม 3 ดาว อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

     
 6051203264  นางพีรดา เสาร์แก้ว

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงานรายวัน กรณีศึกษา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

     
 6051203260  นางสาวปรียาพร พรหมมา

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     
 6051203261  นางสาวพรกนก ภิลุมวงค์

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสินค้า คุณภาพการบริการ และแนวโน้มการกลับมาใช้บริการร้านหมูกระทะ

     
 6051203262  นางสาวพัชรา แย้มเจริญ

ความสัมพันธ์ระหว่างเจนเนอเรชั่นและทักษะทางการเงินของประชากรในจังหวัดเชียงราย

     
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
       6051701266  นางสาวณิชาภัทร เซ็นโส การสกัดโปรตีนและฟีนอลิกแบบขั้นตอนเดียวจากกากถั่วเหลืองโดยเทคนิคการละลายสามวัฏภาค
       6051701275  นางสาวประภัสสร หอยืนยง การพัฒนาสูตรตำรับแชมพูสำหรับสุนัขที่มีสารสกัดไพล
       6051701288  นางสาวศิริวรรณ สาระวงษ์ ผลของวิธีการสกัดต่อฤทธิ์ทางชีวภาพจากฝักจามจุรี
       6051701262  นายณภัทร รัตนบัลลังค์ การเตรียมเพกตินจากเปลือกส้มโอเพื่อประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
       6051701268  นายธนวิศว์ พิศุทธานันท์ ประสิทธิผลของเซรั่มผสมสกัดเห็ดฟางและเห็ดหูหนูขาวต่อความชุ่มชื้นและต่อต้านริ้วรอย
       6051701279  นางสาวปิยปาณ ธรรมจารี การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากใบหนานเฉาเหว่ยโดยใช้คลื่นความถี่สูง
       6051701280  นางสาวภัทราภรณ์ สุตะพันธ์ การกักเก็บกรดเฟอรูลิกในไคโตซาน/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรเจล
       6051701253  นายกิตติทัต จรัสตระกูล PREPARATION OF MICROEMULSION CONTAINING SACHA INCHI  SEED OIL
สาขาวิชาศิลปศาสตร์  6051701252  นางสาวกานต์รวี บำรุงเชาว์เกษม ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดใบหูกวาง
 5951006255  MR.LEE YONGYEE SAYAXANG AN ANALYSIS OF THE ENGLISH LANGUAGE PROGRAM AT THE INSTITUTE OF FOREIGN AFFAIRS, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, LAO PDR: TEACHERS AND STUDENTS' PERCEPTION  6051701265  นางสาวณัฐณิชา พึ่งสาระ ฤทธิ์ทางเครื่องสำอางและการประยุกต์สารสกัดพิกัดเบญจเกสรในอิมัลชัน
       6051701286  นางสาววิรชา ท่าทราย การเตรียมชานอ้อยเพื่อเป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
       6051701255  นางสาวเขมณัฏฐ์ อภิพัฒน์กุลวรา การเตรียมสารก่อเจลจากเนื้อเมล็ดมะขาม
       6051701284  นางสาววรรณิสา แก้วบ้านกรูด ฤทธิ์ทางเครื่องสำอางของสารสกัดใบสมุยหอม
       6051701287  นางสาวศศิธร มานะสถิตพงศ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีย้อมผมธรรมชาติ
       6051701264  นางสาวฐฌาณิ ธนวรรณวิวัฒน์ การเปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบคนทีสอและใบคนทีเขมา
       6051701272  นางสาวนพรัตน์ บุญทรัพย์ การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดส่วนเหง้ามหาหงส์
       5951701271  นางสาวปรียาภรณ์ เพิ่มพูน ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดใบโปร่งฟ้า
       6051701282  นายวงศกร ศุภดิเรกกุล การพัฒนากระดาษซับมันธรรมชาติที่มีส่วนผสมของกาบมะพร้าว
       5951701277  นางสาวภัทราภรณ์ บัวทอง การพัฒนาเซรั่มบำรุงหนังศีรษะจากสารสกัดแตงกวา
       6051701273  นายบัญชา คูณณานันท์ การเตรียมสารสกัดใบและดอกชบาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม
       5951701256  นางสาวเขมณัฏฐ์ เทพประสิทธิผล ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเมล็ดถั่วเขียวและถั่วเขียวงอก เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
       6051701277  นางสาวปรียานุช ศรีนิลทา การพัฒนาลิปบาล์มที่มีสารสกัดโกจิเบอร์รี่
       6051701290  นางสาวสายน้ำผึ้ง ชูชื่น ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเปลือกสนสองใบและสนสามใบ
       5851701259  นางสาวณัฐชาพร ชูชื่น การเตรียมไลโปโซมของสารสกัดดอกอัญชันและน้ำมันกานพลู เป็นผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้ว
       5951701260  นางสาวฑิพรัษฐ์ ล่งธง สารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมะเขือเทศเชอร์รี่
       6051701263  ร้อยตำรวจตรีหญิงณัฏฐนันท์ ภูเบศพินธคุปต์ การสกัดและการใช้ประโยชน์ของจิงจูฉ่ายในเครื่องสำอาง
       5851701261  นางสาวณิปัทม์ วันคนองกิจ การพัฒนาเจลและสเปรย์ให้ความชุ่มชื้นส้นเท้าจากสารสกัดเปลือกกล้วย
       5851701280  นายวัชรพงศ์ เจริญทรัพย์ การพัฒนาเซรั่มสำหรับผิวหน้าจากสารสกัดกล้วยไข่
       6051701261  นางสาวโชษิตา วาณิชฤดี การเตรียมครีมบำรุงผมที่มีส่วนประกอบของน้ำมันมะพร้าว

 

 

 

Read 1724 times

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top