All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

บัณฑิตศึกษา

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 สถานที่เรียน จ.เชียงราย

ระยะเวลาการดำเนินการและการดำเนินการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร

วันที่ 15 มกราคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
(ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - วันที่ 27 มิถุนายน 2561 )

2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3 สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 มิถุนายน 2561
(ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 )
5 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 4 สิงหาคม 2561
 
ประกาศรับสมัคร

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา

ปริญญาเอก

หลักสูตร/สาขาวิชา

แบบ/แผน

จัดการเรียนการสอน

จำนวนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ

แบบ 1.1
แบบ 1.2,2.2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

แบบ 1.1,2.1
แบบ 1.2,2.2

จันทร์ - ศุกร์

6

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

แบบ 1.1,1.2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

แบบ 1.1,2.1
แบบ 1.2,2.2

จันทร์ - ศุกร์

3

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

แบบ 2.1

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

แบบ 1.1,2.1

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แบบ 2.1,2.2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่


 

ปริญญาโท

หลักสูตร/สาขาวิชา

แบบ/แผน

จัดการเรียนการสอน

จำนวนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

20

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

6

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

20

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

แผน ก1,ก2,ข

จันทร์ - ศุกร์

7

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

7

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

แผน ก1,ก2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แผน ก2

เสาร์ - อาทิตย์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แผน ก2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

แผน ก2,ข

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

แผน ก2

จันทร์ - ศุกร์

10

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

นืติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

แผน ก2,ข

เสาร์ - อาทิตย์

25

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

แบบฟอร์มเพิ่มเติมประกอบใบสมัคร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

แผน ก2,ข

เสาร์ - อาทิตย์

45

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระหว่างประเทศ

แผน ก1

จันทร์ - ศุกร์

2

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระหว่างประเทศ

แผน ก2,ข

เสาร์ - อาทิตย์

30

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 

หมายเหตุ: ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดในแต่สาขาวิชาก่อนการสมัคร

การสมัครเข้าศึกษา

1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์
2. ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)
3. พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท นำใบแจ้งยอดไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือไปรษณีย์ ตามที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดฯ
4. เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐาน การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)
5.ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน  รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี/โท โดยระบุคะแนน หรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้
 • สำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน
 • เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

หมายเหตุ: ผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

การนำส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
 • ผู้สมัครจัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครไปยัง ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
(ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย 2561)

 

บัณฑิตศึกษา

          การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 สถานที่เรียน กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาการดำเนินการและการดำเนินการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้ดูกำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา

2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
3 สอบคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กำหนดการตามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา
5 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เดือนสิงหาคม 2561
 
ประกาศรับสมัคร

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา

ปริญญาเอก

หลักสูตร/สาขาวิชา

แบบ/แผน

จัดการเรียนการสอน

จำนวนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

แบบ 1.1

จันทร์ - ศุกร์

1

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

แบบ 1.1

จันทร์ - ศุกร์

1

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

แบบ 1.1

จันทร์ - ศุกร์

1

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

แบบ 1.1

จันทร์ - ศุกร์

5

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่


 

ปริญญาโท

หลักสูตร/สาขาวิชา

แบบ/แผน

จัดการเรียนการสอน

จำนวนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาตจวิทยา

แผน ก2

จันทร์ - ศุกร์

20

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

แผน ก2

เสาร์ - อาทิตย์

20

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

แผน ข

เสาร์ - อาทิตย์

20

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

แผน ข

อาทิตย์

20

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 

หมายเหตุ: ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดในแต่สาขาวิชาก่อนการสมัคร

การสมัครเข้าศึกษา

 

1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์
2. ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)
3. พิมพ์ใบสมัคร และใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท นำใบแจ้งยอดไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือไปรษณีย์ ตามที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดฯ
4. เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐาน การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)
5.ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงาน  รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี/โท โดยระบุคะแนน หรือแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ได้
 • สำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน
 • เอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

หมายเหตุ: ผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน

การนำส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
 • ผู้สมัครในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครไปยัง สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนอโศกมนตรี
สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือด
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น 2561)

 

 • ผู้สมัครในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ให้จัดส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครไปยัง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ
เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น 2561)

 

Read 388 times Last modified on วันจันทร์, 05 มีนาคม 2561 12:09
Top