All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง
สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
5852406001 นางสาวเปรมศิริ แซ่โก งานแปลเรื่องสั้น “หอฮุ่ยอาน” คัดสรรจากนิยาย “หวนคะนึงถึงเฉิงหนาน” โดย หลินไห่อิน 5652003251 นางสาวกรวิกา จันทรัตน์ การศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอบเชยต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน
สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 5652003260 นายธนพล วุฒิวัย การศึกษาปริมาณสารอาหารโปรตีนชนิดอะมิโนโซ่กิ่งจากถั่วลันเตาเหลือง สกัดแบบไอโซเลท และโปรตีนข้าวเจ้า กข.1 สกัดแบบคอนเซนเทรต เปรียบเทียบกับเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตจากนม
5651204756 MR.JOHN THOMAS WATSON An Investigation on the Effects of HRM Drivers, Organizational Citizenship and Innovative Work Behaviors, and Job Satisfaction Toward Systems-Level Innovation Outcomes: A Case of the Thai Civil Service Commission
5652003265 นางผกามาส รัตนาธิคุณ การศึกษาผลการลดน้ำตาลในเลือดด้วยเจียวกู่หลานในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 5652003276 นางสาววรัญญา วงศ์ก่อ การศึกษาประสิทธิผลของการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนต่อขนาดเส้นรอบเอว 
5651209254 นางสาวกันธิชา โคตรแสนลี การศึกษาโซ่อุปทานยางพาราเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาจังหวดั เชียงราย 
5651209279 นางสาวพิไรรัตน์ สุขทรรศนีย์ การจัดการวัตถุดิบและเทคนิคการจัดซื้อเพื่อการผลิตเครื่องสำอาง 5752003260 นางสาวเชาวนีย์ ทองศรีแก้ว การศึกษาสุ่มเปรียบเทียบแบ่งครึ่งใบหน้าประสิทธิผลของสารสกัดเจล 5% ใบบัวบกเทียบกับ สารสกัดเจล 5% กวาวเครือขาว ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิง
5651209299 นายสุรพงษ์ เวทพิสัย การศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 5752003293 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีนาค การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งใบหน้ากับประสิทธิผลของการทาครีม 0.05% เปลือกทับทิมเทียบกับการทาครีม 0.02% เตรติโนอินในการักษาริ้วรอยรอบดวงตาในคนไทย 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5852003261 นางสาวทวินันท์ ป้องศรี ประสิทธิผลของการใช้วิตามินซีชนิดอมขนาด 25 มิลลิกรัมร่วมกับการสร้างแรงจูงใจในการลดการสูบบุหรี่
5651203261 นางสาวพรปวีณ์ ภู่ห้อย การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสินของประชาชนแต่ละช่วงอายุในจังหวัดเชียงราย
5651203264 นางสาวมนมนัส ณ เชียงใหม่ การประเมินสมรรถนะของพนักงานตำแหน่งผู้จัดการธุรกิจการขาย 5852003262 นางสาวธนธรณ์ อุรัจจเสวก การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบ่งครึ่งใบหน้าถึงประสิทธิผลของเซรั่ม 5% ใบบัวบกเทียบกับเซรั่ม 7% ใบบัวบก ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา  
5651203279 นางสาวอมลวรรณ สุดใจ  ปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5852003263 นางสาวธัญญ์นรี วรางค์จารุรัตน์ ผลของศิลปะบำบัดต่อศักยภาพสมองด้านกระบวนการทางสติปัญญาในผู้สูงอายุ
5751203259 นางสาวนาลินี ประมงค์ แนวทางการพัฒนาธุรกิจการผลิตกุ้งแปรรูป บริษัท เอ็น โอ เอฟ จังหวัดสมุทรสาคร 5852003266 นางสาวเนตรมณี ชวดไชย ผลของการรับประทานน้ำมันดาวอินคาต่อคลื่นสมองโดยเฉพาะสติปัญญาด้านความสนใจ
5751203262 นายปณิธาน ภูมิวิชชุเวช ส่วนผสมการตลาดบริการร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ ในเขตตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5852003273 นายวรพล เพ็งสุวรรณ การศึกษาผลของการฝึกสมองด้วยโปรแกรม “21 Days Brainwave Classroom” ต่อคลื่นสมองของผู้สูงอายุ
5751203275 นายศรัณย์ เชี่ยววานิช การประยุกต์ใช้ ไมโครซอฟท์ แอคซสเพื่อการจัดการฐานข้อมูล และการจัดการทางบัญชีของธุรกิจการผลิตขนาดย่อม: กรณีศึกษา ธุรกิจผลิตเสื้อผ้า ร้านเชียงรายงานผ้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
5651701252 นายกฤษดา เร่งสมบูรณ์ Study of Surfactant-Chitosan Effect on Emulsion Formation
5751203276 นางสาวศุภลักษณ์ ไกลถิ่น แนวทางการพัฒนาธุรกิจหอพักเอกชน กรณีศึกษา:หอพักเวสธิมาคอร์ท 5651701253 นางกัญญารัตน์ ตั้งก่อสกุล การพัฒนาตำรับสบู่จากน้ำด่างขี้เถ้าแกลบ
5851203252 นางสาวกัญญณัช จตุศาสตร์ ความต้องการในการซื้อชุดสูทออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 5751701261 นางสาวณัฐภัสสร สิทธิมณีวรรณ การเปรียบเทียบประสิทธิผลของคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้าในเซรั่มบำรุงผิวหน้า
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5651010251 นายก่อพจณ์ เอี่ยมสำอางค์ ปัญหาธรรมาภิบาลของงานก่อสร้างสาธารณะ กรณีศึกษา กองช่าง เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5751701279 นางสาวพงศ์ผกา พงศกรไพศาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่ง
      5751701285 นางสาวมาณวี สุชญาอัครกุล การพัฒนาแวกซ์จัดทรงผมและปิดผมขาวที่มีสารสกัดข้าวเหนียวดำ
      5751701288 นางสาวลำจวน แสงทอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของขนที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลือง
      5751701291 นางสาววัชรี จันทะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกริมฝีปากเพื่อความชุ่มชื้น
      5851701253 นายขจรศักดิ์ เขมสารโสภณ การพัฒนาสบู่ธรรมชาติต้นแบบที่ประกอบด้วยรำข้าว
      5851701260 นายณัฐสิทธิ์ สุรารักษ์ การพัฒนาเจลทรีทเมนต์สำหรับเส้นผมและประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
      5851701262 นางสาวเทิดขวัญ เทพสาร ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหอมแดงเพื่อประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง
      5851701264 นายธีรวัฒน์ พงษ์พิสิฏฐ์ การพัฒนาครีมมาสก์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันจระเข้สายพันธุ์ไทย
      5851701265 นางสาวนิลันญา หะยีนิเตะ การพัฒนาเจลตกแต่งคิ้วที่มีสารสกัดใบเทียนกิ่ง
      5851701272 นางสาวพีรยา พิพัฒนามงคล การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะเกี๋ยง
      5851701274 นางสาวภัทริณ กังสนารักษ์ การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สีธรรมชาติจากบีทรูทในลิปทินท์
      5851701279 นางสาววราภรณ์ เตียงธวัช การพัฒนาตำรับเซรั่มที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดฟักเขียว
      5851701282 นางสาววาสนา วิชาญยุทธนากูล การสกัดสีจากเฉาก๊วยเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตกแต่งคิ้ว
      5851701285 นางสาวศศิกานต์ จำปาเกตุกุล การตั้งตำรับเจลเคลือบสีลิปสติกเพื่อให้สีติดทนนาน
      5851701290 นางสาวสิริทิพย์ โชติรัตน์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดต้นอ่อนทานตะวันและการประยุกต์ใช้ในตำรับอิมัลชั่น
      5851701292 นางสาวสุดาวิณีต์ สุขทรัพย์สิน การเตรียมเจลแต้มสิวจากสารสกัดเหงือกปลาหมอ
      5851701293 นางสาวหทัยขวัญ บุญผดุง ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหญ้าแห้วหมู
      5851701294 นางสาวอรรัมภา สืบสาววงษ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดลูกจัน 
      5851701296 นางสาววัชราภรณ์ โอมพิทักษ์พงศ์ การประยุกต์ใช้สารสกัดหมากในบีบีคุชชั่น
Read 1970 times

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top