All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

5651203267
วันชนะ ฮองสาขำ

แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ ตำบลดอยฮาง จังหวัดเชียงราย :มุมมองและการขับเคลื่อนจากหน่วยงาน 5651701273
ปิ่นอนงค์ คงดำ
การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกกล้วยเพือใช้ในผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นผิว
5651203268
วิราช เขื่อนเพชร
การศึกษาโอกาสทางการตลาดและแนวทางการพัฒนาธุรกิจโฆษณาบนจอ LED ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5651701276
พิชานี เจริญศิริ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซือผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดของข้าราชการตำรวจและทหารบกในจังหวัดนครปฐม
5751203278
อิศรินทร์ สุขลอย
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมังคุดพรีเมียมเกรดในจังหวัดนราธิวาส 5651701274
พรรณยุพา เสรฐภักดี 
การสกัดโปรตีนคล้ายคอลลาเจนจากเห็ดหูหนูดำและเห็ดหูหนูขาว
5751203257
ดวงรัตน์ วัฒนสมบัติ
ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการขนส่งสินค้าในเส้นทางลุ่มแม่น้ำโขงจากไทยไปจีน (ตอนใต้): กรณีศึกษาบริษัทสกุลนาทองเทรดดิ้ง จำกัด    
5751203260
นิติศาสตร์ เดชกุล
การศึกษาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของแบรนด์แฟชั่นในประเทศไทย    
5751203261
เบญจมาศ รัตนพัวพันธ์
แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการของตลาดสดป่าก่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    
5751203263
ปนาวุธ แก้วศักดิ์
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการขยายตลาดธุรกิจค้าไม้ในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย    
5751203268
เพ็ญพรรณ วิศิษฐฎากุล
แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการตลาด สำหรับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ จากน้ำมันถั่วดาวอินคา กรณีศึกษาบริษัท เชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า จำกัด    
5751203271
วราสิษฐ์ ศรีเจริญจิตร์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกสินค้าไทยไปมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษา:อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย    
5751203272
วริษา กลแกม
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับเงินกึ่งสำเร็จรูปของชาวเขาเผ่าเย้า    
5651209265
ทวีศักดิ์ บัวติ๊บ
การจัดการโซ่อุปทานยางพาราในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย    
5651209273
เนตรชนก คุณะวัฒนกุล
การวิเคราะห์แผนผังสายธารคุณค่ากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำส้มเกล็ดหิมะของบริษัทเชียงราย ออเร้นจ์    
5651010274
ศรีนวลจันทร์ ผิวพรรณ
ปัจจัยมีผลต่อทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการและกีฬาแขวงไซยะบูลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    

 

Read 1275 times

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top