All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

      

 

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงกำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2017” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของไทย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย

     โดยงานเริ่มในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งทางสำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้เชิญ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวเปิดโครงการ ในงานได้บรรยายภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสำคัญของประเพณีลอยกระทอง ทั้งยังสาธิตวิธีการทำกระทง โดยวิทยากรจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา 2 ท่านคือ คุณรัชนีวรรณ สุวรรณเรืองศรี และนางสาวธัญญภัสร์ พิทักษ์ศิริกูล และให้นักศึกษาได้ลองทำกระทงจริงด้วย

    

 

 

...........

Read 977 times Last modified on วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 11:21
Top