All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   หลักสูตร ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ      ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจช่วยสร้างผู้นำสำหรับอนาคต ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม ...

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ      ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง [accordion] ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ [accordion] [acc_item ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ...

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาจีนวิทยา   [accordion] [acc_item ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง   [accordion] ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ [accordion] [acc_item ...

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ...

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)      ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร            ...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   [accordion] [acc_item ...

ข่าว บัณฑิตศึกษา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุมวิชาการ
  • ข่าวกิจกรรม/อบรม
  • ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
    สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ...
  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference)  วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น March 9, 2018 at Khon Kaen ...
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018ณ The Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย  เอกสารเพิ่มเติม     - Call for Participants ...
              สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951401004 ปริญญาโท (แผน ก2) MR.MUHAMMED RAFIQ NAILUN 2 5951407501 ปริญญาโท (แผน ก2) ...

|| ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด || ข่าวประชุมวิชาการ ทั้งหมด || ข่าวกิจกรรม/อบรม ทั้งหมด || ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย ทั้งหมด ||

ภาพกิจกรรม สนง.บัณฑิตศึกษา

พฤศจิกายน 06, 2017
0
              เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงกำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate
กันยายน 07, 2017
0
                เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
สิงหาคม 04, 2017
0
           เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

จดหมายข่าว สนง.บัณฑิตศึกษา

Choose language to Enter site

ภาษาไทย

 

English

 

 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


 

Follow Us          

   ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     แนวทางพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก มุ่งเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสังคมสารสนเทศ (Information Society) สู่สังคมภูมิปัญญา (Knowledge Society) โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (Information and Communication Technology) เป็นปัจจัยหลัก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลกลายเป็นอุปกรณ์และเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

     สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีนโยบายหลักในการปฏิรูปภาครัฐ อุตสาหกรรม วิสาหกิจ และภาคธุรกิจอื่นๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิตัลและคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เช่นกัน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่มีความสามารถนำวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และสามารถแก้ไขระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น จึงเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งมั่นในการผลิต นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาระดับปริญญาเอก และวิศวกรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีความสามารถในการทำงานวิจัย ออกแบบพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน ตามหลักจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในการใฝ่เรียนรู้และสามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาด้วยตนเองตลอดเวลา

 

Top