All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

การส่งเล่มสมบูรณ์

 • การส่งเล่มสมบูรณ์

  1. นักศึกษาส่งเล่มสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม (หน้าอนุมัติต้องมีลายเซ็นจริงกรรมการสอบทุกคน)

      เพื่อจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จำนวน 1 เล่ม และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน 1 เล่ม

      ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ

            -    ปก

            -    สันปก

            -    ค่าสีปก (การค้นคว้าอิสระ)

  2. นักศึกษาส่งซีดีรอมที่บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งไฟล์ word และ pdf ให้สำนักงานบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 แผ่น

      เพื่อจัดส่งให้สำนักวิชา จำนวน 1 แผ่น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน 1 แผ่น และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จำนวน 1 แผ่น

      ตัวอย่างซีดีรอม

      ตัวอย่างไฟล์ Intro (ไฟล์สแกนของหน้าอนุมัติต้องมีลายเซ็นจริงกรรมการสอบทุกคน)

  3. นักศึกษาส่งเล่มสมบูรณ์และซีดีรอม พร้อม DGC12 (ที่มีลายเซ็นนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว) ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา

   

Top