All for Joomla All for Webmasters

การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก

 

 

 

นักศึกษาก่อนรหัส 60XXX

 

 

นักศึกษารหัส 60XXX เป็นต้นไป

  เกณฑ์การขอสอบ

 

 1. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วน และ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สำหรับหลักสูตร ป.เอก แบบ 2)

 2. ได้รับการอนุมัติโครงร่างไม่น้อยกว่า 90 วัน

 3. สอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 4. มีผลการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์

 5.ได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา

 

 

 1. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วน และ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สำหรับหลักสูตร ป.เอก แบบ 2)

 2. ได้รับการอนุมัติโครงร่างไม่น้อยกว่า 90 วัน

 3. สอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 4. มีผลการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์

 5. ได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา
 

  องค์ประกอบ

  คณะกรรมการสอบ

 

ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ประกอบด้วย

 1. คณบดี หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นประธาน

 2. อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นกรรมการ

 3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ

** คณบดีอาจแต่งตั้งอาจารย์ประจำร่วมเป็นกรรมการสอบได้
 

 ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ประกอบด้วย

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ อาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 คน โดยให้เลือก 1 คน

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

 3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่น้อยกว่า 1 คน

** ประธานกรรมการสอบ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เท่านั้น
 

  ขั้นตอนการขอสอบ

 

 1. ยื่นขอสอบผ่านระบบ GRAD MIS (https://mfugradmis.mfu.ac.th ,
คู่มือการใช้งาน https://mfugradmis.mfu.ac.th/download/Student-TH.pdf)

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติสอบในระบบ GRAD MIS

 3. พิมพ์เอกสาร DGC 09 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน

 4. พิมพ์เอกสาร DGC 25 และผลการตรวจการคัดลอกผลงานดุษฎีนิพนธ์

 5. ส่งเอกสารที่สำนักวิชา
 

 

 1. ยื่นขอสอบผ่านระบบ GRAD MIS (https://mfugradmis.mfu.ac.th ,
คู่มือการใช้งาน https://mfugradmis.mfu.ac.th/download/Student-TH.pdf)

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติสอบในระบบ GRAD MIS

 3. พิมพ์เอกสาร DGC 09 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน

 4. พิมพ์เอกสาร DGC 25 และผลการตรวจการคัดลอกผลงานดุษฎีนิพนธ์

 5. ส่งเอกสารที่สำนักวิชา
       

 

  หมายเหตุ นักศึกษารหัส 59xxx ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ให้ใช้เกณฑ์ร่วมกับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป

 

Top