All for Joomla All for Webmasters

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2560

 

  กำหนดมาตรฐานการดำเนินการกับผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาที่เป็นหนี้สินคงค้างกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) (สำหรับนักศึกษารหัส 56 (2013) เป็นต้นไป)

  การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม กรณีนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดของหลักสูตร พ.ศ. 2559

  การอบรมจริยธรรมงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

  การกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2557

  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาก่อนรหัส 60 บังคับใช้ ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป) 

  การจัดทำวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่

  หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และ ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

  หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

  แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

  แนวทางการดำเนินการสอบวัดคุณสมบัติ และสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

  การกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

  สรุปอัตราค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา

  แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาก่อนรหัส 56)

  แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะนักศึกษาก่อนรหัส 56)

  แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เฉพาะนักศึกษาก่อนรหัส 56)

  หลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

  การตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์ พ.ศ. 2557

  แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ /สารนิพนธ์

 

Top