All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศ สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

 

       ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง PDF
  รูปแบบการพิมพ์ จำนวนเล่มและจำนวนแผ่นบันทึกข้อมูลดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเปลี่ยนระดับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561(บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)
  การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม กรณีนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดของหลักสูตร พ.ศ. 2559
  การอบรมจริยธรรมงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 การกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2557
 การจัดทำวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่
 หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และ ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 สรุปอัตราค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
 หลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
 การตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์ พ.ศ. 2557
   
 

 

 

Top