All for Joomla All for Webmasters

ประกาศ สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

 

  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเปลี่ยนระดับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

  การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม กรณีนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดของหลักสูตร พ.ศ. 2559

  การอบรมจริยธรรมงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

  การกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2557

  การจัดทำวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่

  หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และ ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

  หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

  แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

  สรุปอัตราค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา

  หลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

  การตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์ พ.ศ. 2557

Top