All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

เกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน

 

         - ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับ

         - ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ

กรณีที่ตีพิมพ์ในระดับวารสารระดับนานาชาติ เป็นวารสาร Open Access ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานใดฐานหนึ่ง ดังนี้

- Directory of Open Access Journals (DOAJ)

- Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)

- The Committee on Publication Ethics (COPE)

- The International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM)

โดยให้ถือ ณ วันที่ผลงานนักศึกษาได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เป็นหลัก

 

การประชุมวิชาการ

  • การประชุมวิชาการระดับชาติ

     การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (อ้างอิงจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 หน้า 21)

 

  • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

     การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (อ้างอิงจาก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 หน้า 22)

 

 

  •  การเผยแพร่ผลงานวิจัย สู่สาธารณะ โดยผ่านการพิจารณาการประเมินบทความจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนเผยแพร่ (นักศึกษารหัส 56 - 59 ตามแนวปฏิบัติฯ ปี 2556 ข้อ 6.5)
  •  การเผยแพร่ผลงานวิจัย สู่สาธารณในลักษณะใดลักษณหนึ่งที่สืบค้นได้ โดยผ่านการพิจารณาการประเมินบทความก่อนการเผยแพร่จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 3 คน (นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ตามแนวปฏิบัติฯ ปี 2560 ข้อ 6.4

 

 

          >> ดาวน์โหลดรูปแบบการพิมพ์บทความ

          >> ดาวน์โหลดแบบประเมินบทความ

 

Top