All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ตัวอย่างแบบคำร้อง (DGC Form)

 

ลำดับ

   ชื่อฟอร์ม

ลิ้งค์ดาวน์โหลด

1

  DGC02 ทุนอุดหนุนการเผยแพร่

DOWNLOAD

2

  DGC03 ทุนอุดหนุนงานวิจัย

DOWNLOAD

3

  DGC05 สอบวัดคุณสมบัติ / สอบประมวลความรู้ 

DOWNLOAD

4

  DGC06 ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

DOWNLOAD

5

  DGC07 ขอสอบโครงร่าง

DOWNLOAD

6

  DGC08 รายงานผลการสอบโครงร่าง

DOWNLOAD 

7

  DGC09 ขอสอบป้องกัน

DOWNLOAD 

8

  DGC10 รายงานผลสอบป้องกัน - Dissertation/Thesis

DOWNLOAD

9

  DGC10 รายงานผลสอบป้องกัน - IS

DOWNLOAD

10

  DGC11 ขอตรวจรูปแบบการพิมพ์

DOWNLOAD

11

  DGC12 ข้อตกลงการโอนลิขสิทธิ์

DOWNLOAD

12

  DGC13 การเผยแพร่งานวิจัย - IS

DOWNLOAD

13

  DGC14 การเผยแพร่งานวิจัย - Dissertation/Thesis

DOWNLOAD

14

  DGC15 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา

DOWNLOAD

15

  DGC17 ขอหนังสือเก็บข้อมูลงานวิจัย

DOWNLOAD

16

  DGC18 ขอหนังสือขอข้อมูลทั่วไป

DOWNLOAD

17

  DGC19 ขอหนังสือขอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

DOWNLOAD

18

  DGC20 รายงานความก้าวหน้า - Dissertation/Thesis

DOWNLOAD

19

  DGC20 รายงานความก้าวหน้า - IS

DOWNLOAD

20

  DGC23 ขอขยายระยะเวลาการศึกษา

DOWNLOAD

21

  DGC24 ผลสอบภาษาอังกฤษ

DOWNLOAD

22

  DGC25 ตรวจสอบการคัดลอก

DOWNLOAD

 

หากท่านต้องการใช้ DGC ฟอร์มอื่นๆ กรุณาเข้าใช้งานระบบ MIS 
 
Top