All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 

 

>>> เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ และการเทียบคะแนน <<<

 

 

Academic English for Graduate Studies 1 and 2
►คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเรียน Academic English for Graduate Studies
   กำหนดการเรียน
  กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies ประจำปีการศึกษา 2563 
  กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 
  กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies ประจำปีการศึกษา 2562 
  กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)  
  กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
  คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเรียน Academic English for Graduate Studies
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 & Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 2 /2563 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 1/2563  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2562  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2562  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ภาคการศึกษา 2/2562 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 2/2562 
  รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ภาคการศึกษา 1/2562 
  รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 & Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 2 /2561 
  รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ภาคการศึกษา 2/2561 
  รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1 /2561
  รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2 /2560 
 
   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2563  
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2562 
       (รอบเพิ่มเติม เชียงราย) 
 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2562 
       (รอบเพิ่มเติม กรุงเทพฯ) 
 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 2/2562 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2562 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 และ 2 ครั้งที่ 2/2561 (รอบพิเศษ)
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 และ 2 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2561 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2560 (การจัดการ)
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2560 (กรุงเทพ)
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2560
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 1/2560 
 
MFU-TEP
>คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครสอบ MFU-TEP<
   กำหนดการสอบ
   กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2563 
   กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2562
   กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2561
   กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2560 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 2/2563 

1. สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E4-A 614 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

2. สนามสอบสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ห้องอโศกมนตรี กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 1/2563 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 3/2562 

(สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E3B 102 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.) 

(สนามสอบสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ อาคาร PS Tower ชั้น 25 ห้องเรียน 2 

สอบวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.) 

   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2563  
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2563  
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 3/2562  
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2562 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2562 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 5/2561 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 4/2561 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 3/2561 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2561 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2561
 
รายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 053-916721 (คุณศิริกัญญา)
Top