All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

สิ่งที่ต้องรู้

 

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องได้รับอนุมัติโครงร่างและจะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

 

     + สำนักวิชาการจัดการ  

        + หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  

     + สำนักวิชานิติศาสตร์  

        + หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  

        + หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  

     + สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  

        + หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  

     + สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

     + สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

     + สำนักวิชาศิลปศาสตร์  

        + หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  

 

 

 

Top