All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

สิ่งที่ต้องรู้

 

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องได้รับอนุมัติโครงร่างและจะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

 

     + สำนักวิชาการจัดการ 

     + สำนักวิชานิติศาสตร์ 

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

         - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข 

     + สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 

     + สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     + สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 

 

 

 

Top