All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

«
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร
  • ข่าวกิจกรรม/อบรม
  • ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
»
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
Read: 31
สิงหาคม 20, 2019
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 5/2561 ...
Read: 57
สิงหาคม 13, 2019
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
Read: 56
กรกฎาคม 23, 2019
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
Read: 36
กรกฎาคม 18, 2019
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ...
Read: 59
กรกฎาคม 18, 2019
  องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ...
Read: 29
สิงหาคม 02, 2019
   ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำวารสาร MAHIDOL R2R E-JOURNAL ...
Read: 212
ธันวาคม 26, 2018
  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ: ...
Read: 306
ธันวาคม 19, 2018
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ...
Read: 168
ธันวาคม 19, 2018
  วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์ ...
Read: 209
พฤศจิกายน 22, 2018
  คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ...
Read: 45
พฤษภาคม 28, 2019
  ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเรื่อง ...
Read: 251
พฤศจิกายน 06, 2018
  โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนของ University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) สหรัฐอเมริกา ประจำปี ...
Read: 440
มิถุนายน 08, 2018
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018ณ The Sepuluh Nopember Institute of ...
Read: 578
มกราคม 24, 2018
  ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 6 ...
Read: 590
พฤศจิกายน 01, 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ...
Read: 4
สิงหาคม 16, 2019
ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ...
Read: 3
สิงหาคม 15, 2019
    ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ...
Read: 4
สิงหาคม 15, 2019

ภาพกิจกรรม สนง.บัณฑิตศึกษา

จดหมายข่าว สนง.บัณฑิตศึกษา

 

ฉบับที่ 5 ประจำเดือน

กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562

 

ฉบับที่ 4 ประจำเดือน

  ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562

 

ฉบับที่ 3 ประจำเดือน

มิถุนายน - กันยายน 2561

 

Choose language to Enter site

ภาษาไทย 

English


ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 2560 

 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

Follow Usหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

สิ่งที่ต้องรู้

 

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องได้รับอนุมัติโครงร่างและจะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

 

     + สำนักวิชาการจัดการ

     + สำนักวิชานิติศาสตร์

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

     + สำนักวิชาศิลปศาสตร์

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

     + สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องได้รับอนุมัติโครงร่างและจะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 

  

      + สำนักวิชาการจัดการ

      + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     + สำนักวิชานิติศาสตร์

     + สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

     + สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

     + สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     + สำนักวิชาศิลปศาสตร์

     + หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์เครื่องสำอาง แผน ข สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

     + หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แผน ข สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

     + หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน / สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ข สำนักวิชาการจัดการ

Top