All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการประชุม ปี 2561

 

 

►การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
►การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 
►การสอบประมวลความรู้
►การสอบวัดคุณสมบัติ

 

 

 

 


 
 
มติที่ประชุมกรรมการบัณฑิต
  
 

ประจำปี 2561

ครั้งที่ 1/2561 ครั้งที่ 2/2561 ครั้งที่ 3/2561 ครั้งที่ 4/2561 ครั้งที่ 5/2561 ครั้งที่ 6/2561 ครั้งที่ 7/2561 ครั้งที่ 8/2561 ครั้งที่ 9/2561 ครั้งที่ 10/2561 ครั้งที่ 11/2561 ครั้งที่ 12/2561

 

ประจำปี 2560

ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2560 ครั้งที่ 3/2560 ครั้งที่ 4/2560 ครั้งที่ 5/2560 ครั้งที่ 6/2560 ครั้งที่ 7/2560 ครั้งที่ 8/2560 ครั้งที่ 9/2560 ครั้งที่ 10/2560 ครั้งที่ 11/2560 ครั้งที่ 12/2560
  
 

 
ติดต่อประสานงานผู้ช่วยเลขานุการฯ
 
1. นางสาว อรอนงค์ แก้วมณี

โทร.053-916140

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top