All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

«
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุมวิชาการ
  • ข่าวกิจกรรม/อบรม
  • ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
»
    สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ...
Read: 28
พฤศจิกายน 29, 2018
  วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ...
Read: 30
พฤศจิกายน 22, 2018
    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความวิชาการ ...
Read: 55
กันยายน 28, 2018
  งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47   The 47th National Graduate Research Conference บัณฑิตวิทยาลัย ...
Read: 172
สิงหาคม 31, 2018
การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 Northern Region Animal Health Conference / THEMES: Alternative and Commentary Medicine ...
Read: 92
สิงหาคม 24, 2018
  การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8     1. เปิดรับสมัครบทความ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม ...
Read: 229
กรกฎาคม 12, 2018
  ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเรื่อง “เส้นทางอาจารย์นักวิจัยมืออาชีพ” และ "เทคนิคการสร้างเครือข่ายงานวิจัย" ...
Read: 40
พฤศจิกายน 06, 2018
  โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนของ University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...
Read: 247
มิถุนายน 08, 2018
     ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7 (รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
Read: 445
มีนาคม 12, 2018
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018ณ The Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ...
Read: 406
มกราคม 24, 2018
  ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 6 (รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ระหว่างวันที่ 27 – ...
Read: 426
พฤศจิกายน 01, 2017
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Chung Hsing University ไต้หวัน   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ...
Read: 672
ตุลาคม 09, 2017
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ...
Read: 37
ธันวาคม 13, 2018
    มูลนิธิ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ...
Read: 33
พฤศจิกายน 22, 2018
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3)     ...
Read: 38
พฤศจิกายน 19, 2018
    สำนักวิชาการจัดการ   ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051209002 ปริญญาโท (แผน ก2) นายฐากูร ศิริยอด 2 ...
Read: 31
พฤศจิกายน 19, 2018
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ...
Read: 44
พฤศจิกายน 15, 2018
    สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...
Read: 47
ตุลาคม 30, 2018

ภาพกิจกรรม สนง.บัณฑิตศึกษา

พฤศจิกายน 30, 2018
0
             เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาร่วมกับส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มิถุนายน 29, 2018
0
        เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

จดหมายข่าว สนง.บัณฑิตศึกษา

 

ฉบับที่ 3 ประจำเดือน

  มิถุนายน - กันยายน 2561

 

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน

กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561

 

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน

ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561

 

Choose language to Enter site

ภาษาไทย 

English


ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 2560 

 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

Follow Usหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
Top