ขอเชิญเข้าร่วมประกวดดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

              


  กำหนดการรับสมัคร  

เปิดรับสมัครเพื่อขอรับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562
ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น มิถุนายน 2562
พิธีมอบรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่นในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สิงหาคม 2562

 

รางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1 รางวัล / กลุ่มสาขา

กลุ่มการนำเสนอรางวัลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขา

  1. กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
  2. กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
  • รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น    เงินรางวัล   30,000.- บาท         1 รางวัล/กลุ่มสาขาวิชา
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น   เงินรางวัล   20,000 .- บาท        1 รางวัล/กลุ่มสาขาวิชา

* อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล
จะได้รับเกียรติบัตร

โครงการประกวดดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษ

Office of the Postgraduate Studies, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 ThaSud Mueang Chiang Rai 57100
Tel. 053-916137-40 Fax. 053-916141  E-mail: graduate@mfu.ac.th
Powered by Office of the Postgraduate Studies, MFU