All for Joomla All for Webmasters

  MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

          ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตและมีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้หลายหน่วยงานได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเดิมไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัลแบบใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า ทำให้หน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการมาพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะความชำนาญ จึงจะสามารถพัฒนาการให้บริการที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

          สำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่มีลูกค้าที่รับบริการเป็นกลุ่มผู้เรียนและอาจารย์เป็นหลัก โดยสำนักงานบัณฑิตศึกษาได้คำนึงถึงความสะดวกในการรับข้อมูล ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลและการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของลูกค้า และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรในหน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอัตโนมัติ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถนำมาพัฒนาการให้บริการต่อไป

         โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้อง 307/1 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย วิชา และอาจารย์ ดร.ชยพล คำยอด อาจารย์ประจำ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแชร์ประสบการณ์ 

         ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งหาแนวทางในการให้บริการทางสารสนเทศที่เหมาะสม และร่วมแชร์ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย 

 

  

 

    ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ได้สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นทั่วโลก และในประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาอุบัติภัยและสาธารณภัย ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย หรืออัคคีภัย ที่ค่อนข้างรุนแรงและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หน่วยงานต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

     เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรในหน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มาตรการการป้องกันอัคคีภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้สามารถรับมือในกรณีเกิดอัคคีภัยภายในหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรที่ต้องเผชิญเหตุในระยะแรกให้สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย รวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรของหน่วยงาน เกิดความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ตลอดจนสามารถวางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

     ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัญชลี คัตรมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ดีในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในแต่ละรูปแบบ

     ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการป้องกันที่ถูกต้องในกรณีเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งหาแนวทางการป้องกันภัยพิบัติ ทางด้านอัคคีภัย ร่วมแชร์ประสบการณ์ และร่วมกันฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย

 

  

 

Thesis/Dissertation Support Grant

Second Semester 2021

(Approved Round 3)

 

 

School of Science

No.

Student ID

Academic Programs

Name

1

6271105009

Ph. D. Degree (1.2)

Mr. Bhavesh Raghoonundon

2

6351701003

Master Degree (A2)

Mr. Hla Myo

 

                                                                             Issued this 18th of March, 2022

 

 

List of Academic English for Graduate Studies 1 & 2  (AE1 & AE2) Round 2/2021

       

 

 


ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

 

 

 

Announcement of Examinee Name of Qualifying Examination

for Doctor of Philosophy Program in Biological Science 2/2021

 


ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม Mendeley ในการอ้างอิง และการใช้โปรแกรม Turnitin ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จำเป็นอย่างมากในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ อีกทั้งยังมีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลมาใช้ในการจัดทำรายการอ้างอิง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดทำรายการอ้างอิงในงานวิจัย รวมถึงการใช้โปรแกรมในการตรวจสอบการลักลอกผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกระบวนการขอสอบป้องกัน โดยคุณณชญาดา แต้มรู้ และคุณแสงเดือน คำมีสว่าง บรรณารักษ์จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้เข้าร่วมยังได้ฝึกปฏิบัติตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

 

 

 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

1. ทุกอย่างดีมากครับ

2. อยากให้มีอบรมเร็วกว่านี้ เพราะตอนนี้หลายคนเริ่มทำ IS ไปแล้ว

3. ควรจัดให้เร็วว่านี้ อาจจะเป็นในช่วงเทอมที่ 1-2 ของการเรียนจะเป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะ

4. อยากให้มีการอบรมตั้งแต่เทอม 1-2 เลยค่ะ จะได้เข้าใจและค้นหา paper ในการทำ IS ได้ตั้งแต่แรก มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ

5. อยากให้จัดอบรมตั้งแต่เทอมแรกที่เข้าเรียน

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

Page 6 of 42
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html


 
Office of the Postgraduate Studies, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 ThaSud Mueang Chiang Rai 57100
Tel. 053-916137-40 Fax. 053-916141
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top