All for Joomla All for Webmasters

  MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระก่อนสำเร็จการศึกษา โดยในกระบวนการการจัดทำนั้นมีขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ การกำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนินการวิจัย การประมวลผล การสรุปและอภิปรายผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการและกระบวนการที่ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สะท้อนความเป็นจริงและตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัยนับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของการทำดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ที่นักศึกษาจะต้องเลือกให้ตรงประเด็น สะท้อนเนื้อหาทั้งหมดของการทำวิจัยตอบโจทย์เบื้องต้นของการทำวิจัยได้ อาทิ สนใจเรื่องอะไร ทำไมถึงสนใจเรื่องนี้ จะหาข้อมูลได้จากที่ใด มีวิธีการใดที่จะได้ข้อมูลนั้นมา จะเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลนั้นอย่างไร การวิจัยนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใด เป็นต้น

 

ลงทะเบียน

Thesis/Dissertation Support Grant

First Semester 2022

(Approved Round 1)

 

School of Science

No.

Student ID

Academic Programs

Name

1

6351105003

Master’s degree (A2)

Mr. Nattapol Rattanachart

2

6351105006

Master’s degree (A2)

Miss Pornnatcha Tidchob

 

School of Management

No.

Student ID

Academic Programs

Name

1

6351209262

Master’s degree (A2)

Mr. Sayam Sunmud

 

School of Liberal Arts

No.

Student ID

Academic Programs

Name

1

6171006001

Ph.D. Degree (2.1)

Mr. Traithana Chaovanapricha

 

School of Health Science

No.

Student ID

Academic Programs

Name

1

6351804001

Master’s degree (A2)

Miss Kettasaya Suwannate

2

6351804002

Master’s degree (A2)

Miss Nidanuch Tasak

 

School of Information Technology

No.

Student ID

Academic Programs

Name

1

6351501503

Master’s degree (A2)

Miss Rodjana Suwan

 

                                                                       Issued this 16th of September, 2022

Tuesday, 13 September 2022 00:00

Graduation Ceremony

สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งในการอบรมได้มีช่วง ถาม-ตอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการอบรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในจริยธรรมงานวิจัยเบื้องต้น ตลอดถึงระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้การดำเนินการศึกษาและวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมแบบสากล

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

  1. The lecturer please speak slowly.
  2. No better suggestions in terms of course content and delivery, but perhaps it would be easier for students if you could upload to Google Classroom in video form.
  3. I really appreciate this training.
  4. The lecture was satisfactory.

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

 

 

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาให้ความสำคัญในการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา นอกจากนั้น ยังเป็นการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก

ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี และ ดร.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อคิดสำหรับการวางแผนการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต ซึ่งในกิจกรรมยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในระบบออนไลน์อีกด้วย

ในกิจกรรมมีการแนะนำการให้บริการของหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานบัณฑิตศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนการศึกษาของนักศึกษาในอนาคต และท้ายกิจกรรมมีช่วง Q&A เพื่อถาม-ตอบ ข้อสงสัยให้กับนักศึกษาอีกด้วย

 

 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

  1. จัดแบบออนไลน์สะดวกมาก
  2. To continue the good service that has been done.
  3. Maybe only IT system have to fixed.
  4. The orientation was a success except the network challenge.

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งในการอบรมได้มีช่วง ถาม-ตอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการอบรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในจริยธรรมงานวิจัยเบื้องต้น ตลอดถึงระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้การดำเนินการศึกษาและวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมแบบสากลทั้งในสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

Page 1 of 47
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html


 
Office of the Postgraduate Studies, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 ThaSud Mueang Chiang Rai 57100
Tel. 053-916137-40 Fax. 053-916141
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top