All for Joomla All for Webmasters

  MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      

 

    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาร่วมกับส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2018” ณ โถงอาคาร C เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของ ประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของไทย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ในงานมีการบรรยายพร้อมกับเปิดวีดีโอ เรื่อง ความสำคัญของประเพณีลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งยัง สาธิตวิธีการทำกระทง โดยวิทยากรจากสำนักงานบัณฑิตศึกษาและให้นักศึกษาทุกคนได้ทำกระทงจริงด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ ได้แก่ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ ธูป เทียน ฯ หลังจากทำกระทงเสร็จ ช่วงเย็นยังมีการจัดกิจกรรมพานักศึกษาไปลอยกระทงในงานประเพณียี่เป็ง ณ ริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้ซึมซับบรรยากาศประเพณีการลอยกระทงของไทย

 

    

     

   

...........

 

 

 

      เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสำเร็จการศึกษา”

     โดยหัวข้อการบรรยาย หัวข้อ “การส่งผลงานเผยแพร่เพื่อสำเร็จการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาแทนหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นวิทยากรให้การอบรม

     และอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบฐานข้อมูลวารสารระดับนานาชาติ และระดับชาติ ที่มีคุณภาพในการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา” ตามเงื่อนไขในประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้

                               - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

                               - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

                               - โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

                               - Scimago Journal & Country Rank (SJR)

      และฐานข้อมูลวารสาร Open Access จำนวน 4 ฐาน ดังนี้

                              - The Directory of Open Access Journals (DOAJ)

                              - Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)

                              - The Committee on Publication Ethics (COPE)

                              - The International Association of Scientific, Technical & medical Publishers (STM)

     โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรให้การอบรม

      โดยกิจกรรมการอบรมเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 (S1-201) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

...........

 

      เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ทราบขั้นตอนการทำงานศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาผ่านระบบออนไลน์และเข้าใจกระบวนการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการศึกษาวิจัย นักศึกษาและอาจารย์จะได้อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Grad MIS จริง ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกิจกรรมการอบรมเริ่ม เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 (S1-102) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ช่วงเช้าจัดอบรมสำหรับนักศึกษาและช่วงบ่ายจัดอบรมสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากรจากสำนักงานบัณฑิตศึกษาในวันดังกล่าว

      และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการทำงานศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาผ่านระบบออนไลน์และเข้าใจกระบวนการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการศึกษาวิจัย นักศึกษาจะได้อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Grad MIS จริง ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกิจกรรมการอบรม เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 (S1-102) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาแทนหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นวิทยากรให้การอบรมในวันดังกล่าว

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

...........

 

 

    เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษากำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ "International GraduateStudents’ Songkran Festival 2018" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2561  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ซึ่งเป็นประเพณีการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ โดยเป็นประเพณีที่ทำกันต่อมากันช้านาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยด้วย

    โดยงานเริ่มในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งทางสำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้มีกำหนดการเปิดกิจกรรม ในงานได้บรรยายภาษาอังกฤษ เรื่อง ความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ของไทย จากนั้นให้นักศึกษานานาชาติทำพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ และกิจกรรมสอนการทำข้าวต้มมัดร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยากรจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

...........

 

     Master of Arts Programme in International Development

 

Page 46 of 50
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

Top