All for Joomla All for Webmasters

  MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    

 

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานบัณฑิต ศึกษา จัดกิจกรรมอบรม “จริยธรรมงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในจริยธรรม งานวิจัยเบื้องต้น ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ที่จะทำให้ การดำเนินการศึกษาและวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตาม หลักจริยธรรมในการศึกษาวิจัยที่ผู้ทำวิจัยควรตระหนักถึง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยทีี่สอดคล้องกับแนวทาง การวิจัยในระดับสากล 

    โดย อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรอบรม

 

 

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

...........

 

 

 

 

    

 

     เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเข้าฟังคำแนะนำในการปฏิบัติและการเตรียมพร้อมในการศึกษาในขั้นบัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ. ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาตามลำดับ

     นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมมอบเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดดุษฎีนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 ให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

     ในช่วงบ่ายนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร จังหวัดเชียงราย ได้รับคำแนะนำในการเตรียมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และรับทราบระเบียบ ข้อบังคับและกฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การแนะนำการให้บริการจากศูนย์บรรณสารและการสื่อสาร และส่วนทะเบียนและประมวลผล

 

 

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

...........

 

 

 

Page 44 of 50
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

Top