All for Joomla All for Webmasters

  MFU 

Vision & Mission

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

 

วิสัยทัศน์

 • สำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้มีมาตรฐานในระดับสากล ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพเป็นเป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

  1. สร้างความเป็นเลิศในจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  2. กำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา การศึกษาวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการและระดับสากล

  4. พัฒนามาตรฐานงานวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences ให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

ปณิธาณ

 • สำนักงานบัณฑิตศึกษามีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนกำกับติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

ขอบเขตของการดำเนินงาน

  1. ด้านคุณภาพ มีกระบวนการดำเนินการติดตามและตรวจสอบการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาและระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  2. ด้านการประสานงาน มีกระบวนการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ

  3. ด้านประสิทธิภาพ มีกระบวนการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 

Top