All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

การสอบโครงร่าง ระดับปริญญาเอก

 

 

 

นักศึกษาก่อนรหัส 60XXX

 

 

นักศึกษารหัส 60XXX เป็นต้นไป

  เกณฑ์การขอสอบ

 

 1. ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

 2. โครงร่างได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว

 3. นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

 4. นักศึกษาต้องผ่านการเรียนหรืออบรมจริยธรรมงานวิจัยที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยกำหนด(รหัส 59 เป็นต้นไป)

 

  1. ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

 2. โครงร่างได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว

 3. นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

 4. นักศึกษาต้องผ่านการเรียนหรืออบรมจริยธรรมงานวิจัยที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

 

  องค์ประกอบ

  คณะกรรมการสอบ

 

 ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย

 1. คณบดี หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นประธาน

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

 3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หรืออาจารย์ประจำ อย่างน้อย 1 คน

 

 ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ อาจารย์ประจำหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้เลือก 1 คนเป็นประธาน

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

 

  ขั้นตอนการขอสอบ

 

 1. ยื่นขอสอบผ่านระบบ GRAD MIS (https://mfugradmis.mfu.ac.th ,
คู่มือการใช้งาน https://mfugradmis.mfu.ac.th/download/Student-TH.pdf)

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติสอบในระบบ GRAD MIS

 3. พิมพ์เอกสาร DGC 07 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

 4. ส่งเอกสารที่สำนักวิชา

 

 

 1. ยื่นขอสอบผ่านระบบ GRAD MIS (https://mfugradmis.mfu.ac.th ,
คู่มือการใช้งาน https://mfugradmis.mfu.ac.th/download/Student-TH.pdf)

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติสอบในระบบ GRAD MIS

 3. พิมพ์เอกสาร DGC 07และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

 4. ส่งเอกสารที่สำนักวิชา

       

 

นักศึกษาต้องสอบผ่านและได้รับอนุมัติโครงร่าง ภายใน 6 ภาคการศึกษานับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

 

  หมายเหตุ นักศึกษารหัส 59xxx ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางให้ใช้เกณฑ์ร่วมกับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป

 

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top