All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

คู่มือบัณฑิตศึกษา

การลาสอบ

การลาป่วย มี 2 ประเภท คือ

1. การลาป่วย หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุดลง และยังป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ หรือนักศึกษาได้มาศึกษาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว แต่เกิดป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบ ในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ ทางราชการ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และขออนุมัติจากคณบดี

2. การขาดสอบ โดยเหตุอันพ้นวิสัยให้ยื่นใบลาโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ที่ปรึกษา และขออนุมัติจากคณบดี
 

นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอลาป่วย โดยดำเนินการดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอลาป่วย ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอลาป่วย พร้อมแนบใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือจากสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

3. รับทราบผลการพิจารณาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

 

 

 

 

 

การรับทราบผลการศึกษารายบุคคล

 

นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษารายบุคคลได้ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ผลการศึกษา” ถ้าในรายงานผลการศึกษามีสัญลักษณ์ M I หลังจากสิ้นสุดกำหนดการแก้ไขสัญลักษณ์ ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง

 

 

การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน ดังนี้

- ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ส่วนของนักศึกษา) พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ระบุรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตลอดภาคการศึกษา

- รายงาน Student Registration List เมื่อนักศึกษาเข้าชั้นเรียนให้ขอตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาในรายงาน Student Registration List ของรายวิชานั้น จากอาจารย์ผู้สอนได้ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในสัปดาห์แรกและครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่สามของภาคการศึกษาปกติ

รายงาน “ผลการลงทะเบียนเรียน”ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ผลการลงทะเบียน” ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในสัปดาห์แรกและครั้งที่ 2 ในสัปดาห์ที่สามของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทุกวันตลอดภาคการศึกษา

 

 

 

 

Top