All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

ลำดับ

 

รายการ

1

    แนะนำสำนักงานบัณฑิตศึกษา

2

    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3     ประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4     แนะนำการวางแผนการศึกษา
    ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
    ปฏิทินกิจกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา 
    เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 
    การสอบและการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
    การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
10      ทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา 
11      แนะนำการใช้งานระบบจัดการสารสนเทศ GRAD MIS  
12      ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

13

    ข้อควรระวังเกี่ยวกับการพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

14

    คำถามที่พบบ่อย FAQ

15     แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
16     การประกวดผลงานดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น

17

    วารสาร MFU-Connexion

18     แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

 

 

 

   ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาก่อนรหัส 60             ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป   

 

 

 

Top