All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

คู่มือบัณฑิตศึกษา

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

ลำดับ

 

รายการ

1

    แนะนำสำนักงานบัณฑิตศึกษา

2

    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3     ประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4     แนะนำการวางแผนการศึกษา
    ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
    ปฏิทินกิจกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา 
    เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 
    การสอบและการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
    การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
10      ทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา 
11      แนะนำการใช้งานระบบจัดการสารสนเทศ GRAD MIS  
12      ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

13

    ข้อควรระวังเกี่ยวกับการพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

14

    คำถามที่พบบ่อย FAQ

15     แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
16     การประกวดผลงานดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น

17

    แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

   

 

 

 

   ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาก่อนรหัส 60             ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป   

 

 

 


 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้องนำเอกสารที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว เรียงลำดับ...

 

การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา รายละเอียดมีดังนี้  1. การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีจัดทำครั้งแรก)...

 

การตรวจสอบระเบียนประวัติส่วนบุคคล

นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบระเบียนประวัติได้ ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ระเบียนประวัติ”...

 

การลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการศึกษาเป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตและแบบทวิภาค โดยปีการศึกษา...

 

การเลือกรายวิชาเพื่อการลงทะเบียนเรียน

การเลือกรายวิชาเพื่อการลงทะเบียนเรียน ควรศึกษาและปฏิบัติดังนี้...

 

การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้...

 

การรับทราบผลการศึกษารายบุคคล

นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษารายบุคคลได้ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ผลการศึกษา”...

 

การเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว มีความประสงค์จะขอเทียบโอน...

 

การลาสอบ

การลาป่วย มี 2 ประเภท คือ 1. การลาป่วย หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนใน...

 

การขอลาพักการศึกษา/การขอกลับเข้าศึกษา

นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

 

การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 100.4 เมื่อสิ้นสุด 2 สัปดาห์แรก...

 

การลาออก

นักศึกษาที่ต้องการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ทำคำร้องขออนุมัติจากอธิการบดี...

 

การขอสำเร็จการศึกษา

ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรกำหนด และคาดว่าจะสำเร็จ...

 

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนจะต้อง ลงนามใน...

 

การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา

การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้  1. ขอรับ คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา...

 

การถ่ายรูปชุดครุย ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ใช้รูปถ่ายสี (ฉากหลังสีฟ้า) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก...

 

 


การเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว มีความประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา ที่เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องเป็นรายวิชา/กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง และรายวิชา/กลุ่มรายวิชานั้นมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยว่าสามในสี่ของรายวิชา/กลุ่มรายวิชา ที่ขอเทียบโอน และมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B หรือ S หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า (ตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 39 หลักเกณฑ์การเทียบโอน) ให้ดำเนินการดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา

3. ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ภายใน / ภายนอก พร้อมแนบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) และคำอธิบายรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

4. เมื่อผลการเทียบโอนได้รับอนุมัติ นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา จึงจะถือว่าการเทียบโอนรายวิชานั้นสมบูรณ์ และจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)

 

 

 

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top