All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

คู่มือบัณฑิตศึกษา

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

ลำดับ

 

รายการ

1

    แนะนำสำนักงานบัณฑิตศึกษา

2

    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3     ประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4     แนะนำการวางแผนการศึกษา
    ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
    ปฏิทินกิจกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา 
    เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 
    การสอบและการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
    การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
10      ทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา 
11      แนะนำการใช้งานระบบจัดการสารสนเทศ GRAD MIS  
12      ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

13

    ข้อควรระวังเกี่ยวกับการพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

14

    คำถามที่พบบ่อย FAQ

15     แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
16     การประกวดผลงานดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดีเด่น

17

    วารสาร MFU-Connexion

18     แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

 

 

 

   ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาก่อนรหัส 60             ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป   

 

 

 

การเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว มีความประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา ที่เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องเป็นรายวิชา/กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง และรายวิชา/กลุ่มรายวิชานั้นมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยว่าสามในสี่ของรายวิชา/กลุ่มรายวิชา ที่ขอเทียบโอน และมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B หรือ S หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า (ตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 39 หลักเกณฑ์การเทียบโอน) ให้ดำเนินการดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา

3. ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ภายใน / ภายนอก พร้อมแนบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) และคำอธิบายรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

4. เมื่อผลการเทียบโอนได้รับอนุมัติ นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา จึงจะถือว่าการเทียบโอนรายวิชานั้นสมบูรณ์ และจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)

 

 

 

Top