All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

คู่มือการใช้งาน Turnitin

 

 
 เว็บไซต์ Turnitin   ||  คู่มือการใช้งาน Turnitin
 


หากยังไม่มีข้อมูลคลาสของอาจารย์ผู้สอน สามารถใช้คลาสต่อไปนี้ ในการสมัครสมาชิกและ ทดลองใช้งานได้
 
Originality Check Class#8

Class ID: 15297263
Enrollment password: 123456++
 

Update 9 พฤษภาคม 2560

 

 
 


ที่มา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916339
Top