All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข้อบังคับ สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2560

 
 

       ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง PDF
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

 

 

 

Top