All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2560

      ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง PDF
   รูปแบบการพิมพ์ จำนวนเล่มและจำนวนแผ่นบันทึกข้อมูลดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
    แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
   กำหนดมาตรฐานการดำเนินการกับผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาที่เป็นหนี้สินคงค้างกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม กรณีนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดของหลักสูตร พ.ศ. 2559
   การอบรมจริยธรรมงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
   การกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2557
   เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
   การยกเว้นการเทียบผลคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
   การจัดทำวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่
   หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และ ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
   หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
   แนวทางการดำเนินการสอบวัดคุณสมบัติ และสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
   การกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
   สรุปอัตราค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
   แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาก่อนรหัส 56)
   แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะนักศึกษาก่อนรหัส 56)
   แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เฉพาะนักศึกษาก่อนรหัส 56)
   แนวปฏิบัติในการสอบ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
   หลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
   การตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์ พ.ศ. 2557
   แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ /สารนิพนธ์
   
 

 

 

 

 

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top