All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศ สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

 

       ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง PDF

 รูปแบบการพิมพ์และการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

     (บังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

 หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

     (บังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

  แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2561   
  รูปแบบการพิมพ์ จำนวนเล่มและจำนวนแผ่นบันทึกข้อมูลดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
  การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561(บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเปลี่ยนระดับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  กำหนดมาตรฐานการดำเนินการกับผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาที่เป็นหนี้สินคงค้างกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม กรณีนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดของหลักสูตร พ.ศ. 2559
  การอบรมจริยธรรมงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
   แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 แนวปฏิบัติในการสอบ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
 การจัดทำวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่
 หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และ ดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 สรุปอัตราค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
 การกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2557
 หลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
 การตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์ พ.ศ. 2557
 

 

 

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top