All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

การยื่นผลการเผยแพร่ผลงาน

 

 

1) นักศึกษาบันทึกการเผยแพร่บทความผ่านระบบ Grad MIS

2) ส่งแบบ DGC…พร้อมเอกสารแนบตามประเภทการเผยแพร่ ดังนี้ 

 

- วารสาร

กรณีวารสารตีพิมพ์แล้ว

1) สำเนาปกวารสาร

2) สำเนาหน้าสารบัญที่มีชื่อบทความปรากฏ

3) สำเนาบทความฉบับเต็ม ที่ตีพิมพ์ลงวารสาร

4) สำเนาแสดงเกณฑ์วารสารตามแนวปฏิบัติฯ

กรณีวารสารยังไม่ตีพิมพ์

1) หนังสือรับรองการตอบรับตีพิมพ์

2) บทความต้นฉบับที่ส่งไปตีพิมพ์

3) สำเนาแสดงเกณฑ์วารสารตามแนวปฏิบัติฯ

 

- การประชุมวิชาการ

1) สำเนาปกเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding)

2) สำเนาหน้าแสดงรายชื่อกองบรรณาธิการ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม โดยระบุสถาบันที่สังกัด

3) สำเนาหน้าสารบัญที่มีชื่อบทความปรากฏ

4) สำเนาบทความฉบับเต็ม จากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding)

5) สำเนาประกาศนียบัตร

5) กรณีได้รับรางวัลให้แนบเอกสารเพิ่มเติม

 

- การเผยแพร่ผลงานวิจัย แผน ข (การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ)

1) แบบประเมินบทความ และบทความที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

2) บทความที่แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top