All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

การยื่นผลการเผยแพร่ผลงาน

 

 

1) นักศึกษาบันทึกการเผยแพร่บทความผ่านระบบ Grad MIS

2) ส่งแบบ DGC…พร้อมเอกสารแนบตามประเภทการเผยแพร่ ดังนี้ 

 

- วารสาร

กรณีวารสารตีพิมพ์แล้ว

1) สำเนาปกวารสาร

2) สำเนาหน้าสารบัญที่มีชื่อบทความปรากฏ

3) สำเนาบทความฉบับเต็ม ที่ตีพิมพ์ลงวารสาร

4) สำเนาแสดงเกณฑ์วารสารตามแนวปฏิบัติฯ

กรณีวารสารยังไม่ตีพิมพ์

1) หนังสือรับรองการตอบรับตีพิมพ์

2) บทความต้นฉบับที่ส่งไปตีพิมพ์

3) สำเนาแสดงเกณฑ์วารสารตามแนวปฏิบัติฯ

 

- การประชุมวิชาการ

1) สำเนาปกเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding)

2) สำเนาหน้าแสดงรายชื่อกองบรรณาธิการ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม โดยระบุสถาบันที่สังกัด

3) สำเนาหน้าสารบัญที่มีชื่อบทความปรากฏ

4) สำเนาบทความฉบับเต็ม จากเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding)

5) สำเนาประกาศนียบัตร

5) กรณีได้รับรางวัลให้แนบเอกสารเพิ่มเติม

 

- การเผยแพร่ผลงานวิจัย แผน ข (การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ)

1) แบบประเมินบทความ และบทความที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

2) บทความที่แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

Top