All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

แนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงาน

 

  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป) 

  แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 (นักศึกษารหัส 56 - 59) 

  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป) 

  แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) (นักศึกษารหัส 56 - 59)

  แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นักศึกษาก่อนรหัส 56)

  แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษาก่อนรหัส 56)

  แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นักศึกษาก่อนรหัส 56)

 

 

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top