All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

เกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน

 

 เกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

 

นักศึกษา รหัส 56 - 59

 

6.1 ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการหรือผู้จัดทำวารสารทางวิชาการ ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมีเกณฑ์คุณภาพ โดยถือ ณ วันที่ผลงานนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์เป็นหลัก

 

       6.1.1 วารสารระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลหรือเป็นวารสารที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ หรือเป็นวารสารรับนานาชาติสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

          - ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับระดับนานาชาติ

          - ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับระดับนานาชาติ

          - ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ คปก. ยอมรับระดับนานาชาติ

 

       6.1.2 วารสารระดับนานาชาติตามประกาศล่าสุดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

            ERIC 

          - MathSciNet

          - Pubmed

          - Scopus

          - Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น)

          - JSTOR

          - Project Muse

 

6.2 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือมีผลงานอื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น งานนวัตกรรม งานออกแบบสร้างสรรค์หรือต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ได้

 

6.3 ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารระดับชาติตามประกาศล่าสุดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยถือ ณ วันที่ผลงานนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์เป็นหลัก 

         ตรวจสอบรายชื่อวารสารศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

 

6.4 นำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพ หรือจากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยที่นักศึกษาต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันและเวลาที่ผู้จัดประชุมกำหนด การนำเสนอจะเป็นการเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

 

6.5 ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยผ่านการพิจารณาการประเมินบทความจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเผยแพร่ (เฉพาะนักศึกษาแผน ข)

         -  ขั้นตอนการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน แผน ข

          -  ดาวน์โหลดรูปแบบบทความวิจัย

          -  ดาวน์โหลดแบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย

          -  ส่งไฟล์ Word บทความที่แก้ไขแล้ว ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นักศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป

 

6.1 ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการหรือผู้จัดทำวารสารทางวิชาการ ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กำหนด

             ERIC 

          - MathSciNet

          - Pubmed

          - Scopus

          - Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น)

          - JSTOR

          - Project Muse

 

6.2 ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการหรือผู้จัดทำวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ให้ตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 โดยถือ ณ วันที่ผลงานของนักศึกษาได้รับการตอบรับการตีพิมพ์เป็นหลัก

           - ตรวจสอบรายชื่อวารสารทศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

 

6.3 นำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

           1) การประชุมวิชาการระดับชาติ ต้องมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 และการนำเสนอบทความวิจัยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

           2) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ต้องมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25

           ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองในวันและเวลาที่ผู้จัดประชุมกำหนด การนำเสนอจะเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

 

6.4 ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ โดยผ่านการพิจารณาการประเมินบทความก่อนการเผยแพร่จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 คน

           >> ขั้นตอนการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน แผน ข <<

           >> ดาวน์โหลดรูปแบบบทความวิจัย

           >> ดาวน์โหลดแบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย

           >> ส่งไฟล์ Word บทความที่แก้ไขแล้ว ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

>>>แนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงาน<<<

>>>การยื่นผลการเผยแพร่ผลงาน<<<

>>>ขั้นตอนการบันทึกการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระบบ Grad MIS<<<

>>>ขั้นตอนการยื่นคำร้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย<<<

 

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top