All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

เกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน

 

 เกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

 

นักศึกษา รหัส 56 - 59

 

6.1 ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการหรือผู้จัดทำวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติ ซึ่งมีเกณฑ์คุณภาพ โดยถือ ณ วันที่ผลงานนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์เป็นหลัก

 

       6.1.1 วารสารระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลหรือเป็นวารสารที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ หรือเป็นวารสารรับนานาชาติสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

          - ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับระดับนานาชาติ

          - ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับระดับนานาชาติ

          - ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ คปก. ยอมรับระดับนานาชาติ

 

       6.1.2 วารสารระดับนานาชาติตามประกาศล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

            ERIC 

          - MathSciNet

          - Pubmed

          - Scopus

          - Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น)

          - JSTOR

          - Project Muse

 

       6.1.3 วารสารระดับนานาชาติที่จัดอยู่ใน Quartile 1 หรือ Quartile 2 ของ SCImago Journal Rank (SJR)

 

       กรณีวารสารในข้อ 6.1.1-6.1.3 เป็นวารสารระดับนานาชาติแบบ Open Access ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ดังนี้

          - The Directory of Open Access Journals (DOAJ)

          - Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)’s membership

          - The Committee on Publication Ethics (COPE)’s membership

          - The International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM)’s membership

 

6.2 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือมีผลงานอื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น งานนวัตกรรม งานออกแบบสร้างสรรค์หรือต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ได้

 

6.3 วารสารที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยยอมรับ ในกลุ่ม 1 หรือ 2

 

6.4 นำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยบทความฉบับสมบูรณ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การนำเสนอจะเป็นการเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

การประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติต้องมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน (Proceeding) หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพ หรือจากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยนักศึกษาต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันและเวลาที่ผู้จัดประชุมกำหนด

 

6.5 ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยผ่านการพิจารณาการประเมินบทความจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเผยแพร่ (เฉพาะนักศึกษาแผน ข)

        

  >> ขั้นตอนการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน แผน ข <<

     

      >> ดาวน์โหลดรูปแบบบทความวิจัย

      >> ดาวน์โหลดแบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย

      >> ส่งไฟล์ Word บทความที่แก้ไขแล้ว ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นักศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป

 

6.1 ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการหรือผู้จัดทำวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กำหนด

         ERIC 

       - MathSciNet

       - Pubmed

       - Scopus

       - Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น)

       - JSTOR

       - Project Muse

 

กรณีวารสารระดับนานาชาติตามข้อ 6.1 เป็นแบบ Open Access ต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ดังนี้

       - The Directory of Open Access Journals (DOAJ)

       - Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)’s membership

       - The Committee on Publication Ethics (COPE)’s membership

       - The International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM)’s membership

 

6.2 วารสารที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยยอมรับ ในกลุ่ม 1 หรือ 2

 

6.3 นำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยบทความฉบับสมบูรณ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การนำเสนอจะเป็นการเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

การประชุมวิชาการระดับชาติ ต้องมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน (Proceeding) หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 และการนำเสนอบทความวิจัยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ต้องมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน (Proceeding) หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25

 

6.4 ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ โดยผ่านการพิจารณาการประเมินบทความก่อนการเผยแพร่จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 คน

 

      >> ขั้นตอนการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงาน แผน ข <<

     

      >> ดาวน์โหลดรูปแบบบทความวิจัย

      >> ดาวน์โหลดแบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย

      >> ส่งไฟล์ Word บทความที่แก้ไขแล้ว ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

>>>>> แนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงาน

>>>>> การยื่นผลการเผยแพร่ผลงาน

 

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top