All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

การขอสำเร็จการศึกษา

ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรกำหนด และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ต้องยื่นแสดงความจำนงขอรับปริญญา (ขอจบการศึกษา) ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผลภายในระยะเวลาที่กำหนด (สัปดาห์ที่ 7 – 8 ของภาคการศึกษาต้น/ปลาย) โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ขอรับ คำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญา (ขอจบการศึกษา) ได้ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. นักศึกษาทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและผลการศึกษาของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามคำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญา (ขอจบการศึกษา) หากตรวจสอบข้อมูล แล้วไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขด้วยปากกาสีแดงแล้วลงลายมือชื่อรับรองในคำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญา (ขอจบการศึกษา)

3. ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอรับปริญญา (ขอจบการศึกษา) พร้อมชำระค่าธรรมเนียม การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือส่งทางไปรษณีย์
 

หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่มีความประสงค์จะขอสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษานั้น และกรณีที่นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นด้วยเหตุใดก็ตาม คำร้องยื่นแสดงความจำนงขอรับปริญญา (ขอจบการศึกษา) จะถือเป็นโมฆะ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องดังกล่าวใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top