All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 100.4 เมื่อสิ้นสุด 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น (ถ้ามี) โดยนักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในภาคการศึกษานั้นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกสั่งให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 100.4 ภายในภาคการศึกษานั้น อาจจะขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

3. รับทราบผลการพิจารณาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล พร้อมชำระค่าขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

 

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top