All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

การขอลาพักการศึกษา/การขอกลับเข้าศึกษา

นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 93 การลาพักการศึกษา และให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอลาพักการศึกษาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดีพร้อมหลักฐานประกอบเหตุผลการขอลาพักการศึกษา ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

3. ชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ลาพักนั้นแล้ว จะถือว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

 

 

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top