All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

การลาสอบ

การลาป่วย มี 2 ประเภท คือ

1. การลาป่วย หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุดลง และยังป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ หรือนักศึกษาได้มาศึกษาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว แต่เกิดป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบ ในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ ทางราชการ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และขออนุมัติจากคณบดี

2. การขาดสอบ โดยเหตุอันพ้นวิสัยให้ยื่นใบลาโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ที่ปรึกษา และขออนุมัติจากคณบดี
 

นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอลาป่วย โดยดำเนินการดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอลาป่วย ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอลาป่วย พร้อมแนบใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือจากสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

3. รับทราบผลการพิจารณาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top