All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

การลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการศึกษาเป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตและแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (ต้น-ปลาย) ในแต่ละปีการศึกษานักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน ทุกภาคการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 37 ลักษณะของการลงทะเบียนเรียนรายวิชา

การลงทะเบียนเรียนแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ

- การลงทะเบียนเรียนปกติ

- การลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 

1. การลงทะเบียนเรียนปกติสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษาแรก

นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นภาคการศึกษาแรกลงทะเบียนเรียนปกติโดยทางมหาวิทยาลัยจะกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะจัดรายวิชาตามแผนการศึกษาให้ ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้องทำการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. การลงทะเบียนเรียนปกติสำหรับภาคการศึกษาถัดไป
 

การลงทะเบียนเรียนปกติสำหรับภาคการศึกษาถัดไป จะถูกกำหนดตามปฏิทินการศึกษา โดยนักศึกษาจักต้องทำการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เนต ทาง http://reg.mfu.ac.th โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียน โดยกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” และเลือกเมนู “ลงทะเบียน” (เมนูนี้จะปรากฏในช่วงกำหนดการลงทะเบียนเรียนปกติ ตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น)

2. บันทึกรายวิชาและตอนเรียน (ศึกษารายละเอียดจากวิธีใช้งานระบบบริการการศึกษาใน ภาคผนวก 1) หากไม่พบ error ใด ๆ ให้กดปุ่ม “ยืนยันผลการลงทะเบียนเรียน”

3. เมื่อผลการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์ จะปรากฏเมนู Word ให้พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน แล้วนำไปยื่นชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอด การชำระเงิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ ซึ่งการชำระเงินต้องกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นผลการลงทะเบียนเรียนจะถูกยกเลิก

5. นำหลักฐานการชำระเงิน (pay in) จากธนาคาร ไปขอรับใบเสร็จรับเงินที่ส่วนการเงินและบัญชีในวันเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
 

นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนเรียนในช่วงของการลงทะเบียนเรียนปกติ หรือทำการลงทะเบียนเรียนปกติ แต่มิได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องทำการลงทะเบียนเรียนล่าช้าภายในสองสัปดาห์แรกของ ภาคการศึกษา โดยทำการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เนต ทาง http://reg.mfu.ac.th ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียน โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนล่าช้า”

2. บันทึกรายวิชา และตอนเรียน (ศึกษารายละเอียดจากวิธีการใช้ระบบบริการการศึกษาใน ภาคผนวก 1)

3. กดปุ่ม “ตรวจสอบก่อนลงทะเบียน”

4. หากไม่พบ error ใด ๆ ให้กดปุ่ม “ยืนยันผลการลงทะเบียนเรียน”

5. เมื่อผลการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์ จะปรากฏเมนู Word ให้พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

6. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน แล้วนำไปยื่นชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารสำนักงานบริหารกลาง 2 ชั้น 1 หรือ ธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการชำระเงินทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งการชำระเงินต้องกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นผลการลงทะเบียนเรียนจะถูกยกเลิก

7. กรณีที่จ่ายเงินผ่านทางธนาคาร ให้นำหลักฐานการชำระเงิน (pay in) จากธนาคาร ไปขอรับใบเสร็จรับเงินที่ส่วนการเงินและบัญชีในวันเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

 

 

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top