All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

การเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว มีความประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา ที่เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องเป็นรายวิชา/กลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง และรายวิชา/กลุ่มรายวิชานั้นมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยว่าสามในสี่ของรายวิชา/กลุ่มรายวิชา ที่ขอเทียบโอน และมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B หรือ S หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า (ตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 39 หลักเกณฑ์การเทียบโอน) ให้ดำเนินการดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา

3. ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ภายใน / ภายนอก พร้อมแนบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) และคำอธิบายรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

4. เมื่อผลการเทียบโอนได้รับอนุมัติ นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา จึงจะถือว่าการเทียบโอนรายวิชานั้นสมบูรณ์ และจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)

 

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top