All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

คู่มือบัณฑิตศึกษา

 

ดาวน์โหลด คู่มือนักศึกษาก่อนรหัส 60 << Click!!

 

 

  Click!! >> ดาวน์โหลด คู่มือนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป

 

 


ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

 
 

 

 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้องนำเอกสารที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว เรียงลำดับ...

 

การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา รายละเอียดมีดังนี้  1. การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีจัดทำครั้งแรก)...

 

การตรวจสอบระเบียนประวัติส่วนบุคคล

นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบระเบียนประวัติได้ ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ระเบียนประวัติ”...

 

การลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการศึกษาเป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตและแบบทวิภาค โดยปีการศึกษา...

 

การเลือกรายวิชาเพื่อการลงทะเบียนเรียน

การเลือกรายวิชาเพื่อการลงทะเบียนเรียน ควรศึกษาและปฏิบัติดังนี้...

 

การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้...

 

การรับทราบผลการศึกษารายบุคคล

นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษารายบุคคลได้ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ผลการศึกษา”...

 

การเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชา

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว มีความประสงค์จะขอเทียบโอน...

 

การลาสอบ

การลาป่วย มี 2 ประเภท คือ 1. การลาป่วย หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนใน...

 

การขอลาพักการศึกษา/การขอกลับเข้าศึกษา

นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

 

การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 100.4 เมื่อสิ้นสุด 2 สัปดาห์แรก...

 

การลาออก

นักศึกษาที่ต้องการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ทำคำร้องขออนุมัติจากอธิการบดี...

 

การขอสำเร็จการศึกษา

ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรกำหนด และคาดว่าจะสำเร็จ...

 

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนจะต้อง ลงนามใน...

 

การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา

การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้  1. ขอรับ คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา...

 

การถ่ายรูปชุดครุย ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ใช้รูปถ่ายสี (ฉากหลังสีฟ้า) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก...

 

 


Top